Xác định hàm lượng sắc tố trong một số loại thức ăn xanh bằng phương pháp so màu uv - visĐề tài: “Xác định hàm lượng sắc tố trong một số loại thức ăn xanh bằng phương pháp so màu UV – Vis được thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng sắc tố trong các cây dùng làm thức ăn cho gia cầm: cây họ Đậu (Đậu Biếc, Đậu Rồng hoang, Đậu Ma, Bình linh), họ Đại kích (Bồ ngót, lá Khoai mì), họ Bìm bìm (rau Lang, rau Muống) và cây khác (Chùm ngây, Calliandra, Trichanthera), dựa vào kết quả phân tích, tìm hiểu mối quan hệ tương quan giữa hàm lượng sắc tố và hàm lượng caroten trong cùng một cây.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN .......................................................................................... 1

1.1 Sơ lược về các loại sắc tố quang hợp ..................................................................1

1.1.1 Clorophyl ................................................................................................................. 1

1.1.2 Carotenoid ............................................................................................................... 3

1.1.2.1 Caroten.............................................................................................................. 4

1.1.2.2 Lutein ................................................................................................................ 6

1.2 Vai trò và ảnh hưởng của thức ăn xanh trong chăn nuôi gia cầm ..................7

1.2.1 Vai trò và ảnh hưởng của thức ăn xanh trong chăn nuôi gia cầm .................... 7

1.2.2 Nhu cầu caroten ...................................................................................................... 7

1.2.3 Nhu cầu Xantophyl ................................................................................................ 8

1.3 Sơ lược về thức ăn xanh ...................................................................................... 9

1.3.1 Định nghĩa thức ăn, cây thức ăn ........................................................................... 9

1.3.2 Cây họ Đậu .............................................................................................................. 9

1.3.2.1 Đậu Biếc ......................................................................................................... 10

1.3.2.2 Đậu Ma ........................................................................................................... 11

1.3.2.3 Đậu Rồng hoang ............................................................................................ 11

1.3.2.4 Cây Bình Linh ............................................................................................... 12

1.3.3 Họ Euphorbiaceae ................................................................................................ 13

1.3.3.1 Bồ Ngót .......................................................................................................... 13

1.3.3.2 Lá Khoai Mì ................................................................................................... 14

1.3.4 Họ Bìm Bìm .......................................................................................................... 15

1.3.4.1 Rau Lang ........................................................................................................ 16

1.3.4.2 Rau Muống ..................................................................................................... 17

1.3.5 Cây họ khác ........................................................................................................... 17

1.3.5.1 Cây Chùm Ngây ............................................................................................ 17

1.3.5.2 Cây Trichanthera ........................................................................................... 19

1.3.5.3 Cây Calliandra ............................................................................................... 20

1.4 Phương pháp so sánh hàm lượng sắc tố bằng máy quang phổ UV – Vis .....21

1.5 Phương pháp xác định vật chất khô ................................................................ 22

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ....................... 23

2.1 Mục đích đề tài ...................................................................................................23

2.2 Phương tiện nghiên cứu .................................................................................... 23

2.2.1 Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu ................................................... 23

2.2.2 Dụng cụ, thiết bị và hóa chất phân tích ............................................................. 23

2.3 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................24

2.3.1 Kỹ thuật lấy mẫu .................................................................................................. 25

2.3.2 Quy trình phân tích hàm lượng sắc tố bằng máy quang phổ UV – Vis ......... 25

2.3.2.1 Dựng đường chuẩn ........................................................................................ 25

2.3.2.2 Tiến hành thí nghiệm .................................................................................... 25

2.3.3 Quy trình phân tích vật chất khô (DM) ............................................................. 26

2.2.4 Xử lý số liệu .......................................................................................................... 28

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN.................................................................29

3.1 Kết quả ................................................................................................................29

3.1.1 Đánh giá nguyên liệu ........................................................................................... 29

3.1.2 Đường chuẩn Beta caroten .................................................................................. 30

3.1.3 Hàm lượng sắc tố có trong mẫu tươi và của các cây đã phân tích khô ......... 31

3.2 Bàn luận ..............................................................................................................34

3.2.1 Nguyên liệu đầu vào ............................................................................................ 34

3.2.2 Đường chuẩn ......................................................................................................... 34

3.2.3 Hàm lượng sắc tố .................................................................................................. 34

3.2.3.1 Kết quả phân tích .......................................................................................... 34

3.2.3.2 Quan hệ giữa hàm lượng sắc tố và hàm lượng caroten ............................ 34

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 36


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: