Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất - Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam

 


Trong quá trình hoạt động, Công ty có sử dụng một số loại hóa chất như: sơn, nước pha sơn, dung môi, mực in một số loại hóa chất khác. Các loại hóa chất đang sử dụng tại công ty hiện nay đáng chú ý là các loại dung môi – các hóa chất này có thể trở thành những mối nguy hiểm tiềm tàng nếu hoạt động lưu trữ và sử dụng không tuân theo những quy tắc an toàn.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam đã tiến hành xây dựng Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất. Đây là một trong những hoạt động thiết yếu của hệ thống quản lý An toàn - Môi trường - Phòng chống cháy nổ của Công ty, nhằm giảm thiểu tai nạn, thiệt hại về người, tài sản và ô nhiễm môi trường khu vực khi xảy ra sự cố.


NỘI DUNG:


DANH SÁCH BẢNG BIỂU 3

DANH SÁCH HÌNH VẼ 3

MỞ ĐẦU 4

1. Giới thiệu về cơ sở 4

2. Sự cần thiết xây dựng biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 4

3. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 4

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN, CƠ SỞ HÓA CHẤT 6

1.1. Quy mô đầu tư 6

1.1.1. Thông tin chung về công ty 6

1.1.2. Vị trí dự án và các hạng mục công trình 6

1.2. Công nghệ sản xuất 7

1.2.1. Quy trình sản xuất nhãn dính, miếng đệm dán dính 7

1.2.2. Quy trình in 8

1.3. Danh mục máy móc thiết bị của Công ty 10

1.3.1. Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 11

1.4. Bản kê khai hóa chất nguy hiểm trong quá trình sản xuất 13

1.5. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm 17

1.6. Các thông tin khác về vị trí và khu vực lưu chứa hóa chất 20

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ HÓA CHẤT 21

2.1. Danh sách các điểm nguy hiểm và dự báo nguy cơ xảy ra sự cố 21

2.2. Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn xảy ra sự cố 23

2.3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố 24

2.3.1. Nâng cao nhận thức về an toàn 24

2.3.2. Đào tạo công nhân và thực hiện diễn tập 25

2.3.3. Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng kho lưu chứa 27

2.3.4. Quản lý nhà cung cấp hóa chất 31

2.3.5. Kiểm tra – giám sát 32

2.3.6. Bảo dưỡng thiết bị hóa chất 32

2.3.7. Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân 32

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 34

3.1. Nhân lực ứng phó sự cố hoá chất 34

3.1.1. Thành lập bộ phận an toàn 34

3.1.2. Hợp tác với đơn vị y tế địa phương 34

3.1.3. Thành lập lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở 35

3.1.4. Đơn vị lân cận 37

3.2. Trang thiết bị và phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất 37

3.3. Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài khi xảy ra sự cố 40

3.3.1. Hệ thống báo nguy hiểm, hệ thống báo thông tin nội bộ và hệ thống báo nguy hiểm ra bên ngoài 40

3.3.2. Nhân lực của các đơn vị phối hợp bên ngoài 40

3.4. Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài trong trường hợp xảy ra sự cố 41

3.5. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 44

3.5.1. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp xử lý và làm sạch một số hóa chất nguy hiểm khi xảy ra sự cố 44

3.5.2. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch các đối tượng gây ô nhiễm môi trường sinh ra do sự cố 46

3.6. Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố hóa chất 47

3.6.1. Xử lý các tình huống tai nạn khi xảy ra sự cố 47

3.6.2. Phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài 48

3.6.3. An toàn trong quá trình thu gom và làm sạch 48

3.7. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 48

3.7.1. Thu gom chất thải sau khi xử lý sự cố 48

3.7.2. Quản lý môi trường sau sự cố 49

3.7.3. Đền bù thiệt hại về con người, tài sản và môi trường 49

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 51

4.1. Đánh giá của chủ đầu tư về Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 51

4.2. Cam kết của chủ đầu tư dự án 51

4.3. Những kiến nghị của chủ đầu tư dự án 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: