Chuyên đề Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872 Cùng với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay hoạt động đấu thầu sẽ giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của mình, nhờ đó họ có được những công trình có chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, hoạt động đấu thầu đang còn rất mới mẻ ở nước ta hiện nay, và trong cơ chế thị trường sự cạnh tranh rất khốc liệt và đó là một trong những động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong hoạt động đấu thầu: cạnh tranh đó là cạnh tranh về chất lượng công trình, cạnh tranh về giá bỏ thầu, cạnh tranh về tiến độ thi công và sự cạnh tranh này giúp cho các nhà thầu trưởng thành hơn về mọi mặt. Cùng với sự đòi hỏi ngày càng cao của các chủ đầu tư về tiến độ thi công, chất lượng công trình...đòi hỏi các nhà thầu phải luôn cố gắng nỗ lực để nâng cao năng lực của mình. Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 872, tôi thấy để thu hút được các dự án đầu tư một cách hiệu quả thì cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt thông qua hình thức đấu thầu. Chính từ thực tế đó và qua quá trình thực tập tại công ty tôi thấy đấu thầu là hoạt động rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ công ty xây dựng nào. Do đó tôi đã chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872” với mong muốn góp một phần nào đó cho sự phát triển đi lên của công ty.

 

Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Một số lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu.

Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872.

Chương III  : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872.NỘI DUNG:


LỜI GIỚI THIỆU

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN NỘI DUNG 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG ĐẤU THẦU. 1

1.1 Những nét chung về đấu thầu. 1

1.1.1 Khái niệm về đấu thầu. 1

1.1.2 Đặc điểm của đấu thầu. 1

1.1.3 Nguyên tắc trong đấu thầu. 2

1.1.4 Hình thức trong đấu thầu. 3

1.2 Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu. 3

1.2.1 Khái niệm. 3

1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng. 4

1.2.2.1  Kinh nghiệm nhà thầu. 4

1.2.2.2 Số liệu tài chính. 5

1.2.2.3 Giá dự thầu. 6

1.2.2.4 Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư. 7

1.2.3 Tiêu thức đánh giá. 8

1.2.3.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán nhanh 8

1.2.3.2 Tỷ suất sinh lời 9

1.2.3.3 Tỷ lệ thắng thầu 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872. 10

2.1 Giới thiệu chung về công ty 10

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công  ty. 10

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty. 13

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu của công ty. 20

2.2.1 Năng lực tổ chức quản lý. 20

2.2.2 Năng lực tài chính của công ty. 22

2.2.3 Năng lực máy móc thiết bị. 25

2.2.4 Năng lực về nhân sự. 27

2.2.5 Năng lực lập dự toán dự thầu. 30

2.2.6 Năng lực quan hệ với chủ đầu tư. 33

2.2.7 Năng lực Marketing và uy tín của công ty. 34

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty. 34

2.3.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán 34

2.3.2 Tỷ suất sinh lời. 36

2.3.3 Tỷ lệ thắng thầu. 37

2.4 Kết quả đấu thầu đạt được của công ty trong những năm qua. 37

2.5 Những mặt còn hạn chế trong đấu thầu của công ty. 42

2.6 Nguyên nhân của những hạn chế trên. 43

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872. 45

3.1 Về giá dự thầu. 45

3.2 Về huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. 47

3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 49

3.4 Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công. 50

3.5 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị. 51

3.6 Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình và giám sát thi công công trình. 52

3.7 Tập trung mở rộng thị trường và nâng cao uy tín của công ty. 54


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: