LUẬN VĂN - Quá trình cô đặc trong thực phẩm Cô đặc là làm bốc hơi nước của sản phẩm bằng cách đun sôi. Quá trình cô đặc được sử dụng nhiều trong công nghiệp đồ hộp để sản xuất cà chua cô đặc, mứt, nước quả cô đặc, các loại soup khô, sữa đặc...


NỘI DUNG:


Bảng phân công công việc........................................... 2

Lời mở đầu.................................................................. 3

A. Khái quát về quá trinh cô đặc................................. 4

I. Bản chất và mục đích của quá trình cô đặc............... 4

II. Các yếu tố kỹ thuật của quá trình cô đặc thực phẩm

III. Biến đổi của thực phẩm trong quá trình cô đặc....... 9

IV. Đặc điểm của nguyên liệu ....................................... 11

V. Các yếu tố ảnh hưởng............................................... 11

B. Phương pháp thực hiện quá trình cô đặc................. 15

I. Phương pháp............................................................. 15

II. Giới thiệu thiết bị cô đặc .......................................... 17

III. Ưu điểm nhượt điểm của các thiết bị....................... 24

C. Ví dụ quá trình cô đặc trong sản xuất...................... 25

I. Sản xuất sữa đặc có đường....................................... 25

II. Sản xuất cà chua cô đặc........................................... 27

Tài liệu kham khảo........................................................ 30


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: