MÔ PHỎNG NHẬN DIỆN mã VẠCH TRÊN sản PHẨM (có code)

 


Ảnh số là tập hợp hữu hạn các điểm ảnh với mức xám phù hợp dùng để mô tả ảnh gần với ảnh thật. Số điểm ảnh xác định độ phân giải của ảnh, ảnh có độ phân giải càng cao thì càng thể hiện rõ nét các đặc điểm của tấm hình, càng làm cho tấm ảnh trở nên thực và sắc nét hơn.

a. Điểm ảnh (Picture Element)

Điểm ảnh (Pixel) là một phần tử của ảnh số tại tọa độ (x, y) với độ xám hoặc màu nhất định. Kích thước và khoảng cách giữa các điểm ảnh đó được chọn thích hợp sao cho mắt người cảm nhận sự liên tục về không gian và mức xám ( hoặc màu) của ảnh số gần như ảnh thật. Mỗi phần tử trong ma trận được gọi là một phần tử ảnh.

b. Mức xám của ảnh

Mức xám là kết quả của sự biến đổi tương ứng 1 giá trị độ sáng của 1 điểm ảnh với 1 gía trị nguyên dương. Thông thường nó xác định trong [0, 255] tùy thuộc vào giá trị mà mỗi điểm ảnh được biểu diễn. Các thang giá trị mức xám thông thường: 16, 32, 64, 128, 256. Mức 256 là mức phổ dụng vì từ kỹ thuật máy tính dùng 1 byte (8 bit) để biểu diễn mức xám. Mức xám dùng một byte biểu diễn : 28 = 256 mức, tức là từ 0 đến 255.


NỘI DUNG:


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ V

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VI

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII

CHƯƠNG 1. ẢNH SỐ 1

1.1 ẢNH SỐ LÀ GÌ? 1

1.2 XỬ LÝ ẢNH VỚI MATLAB 3

1.3 CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB 6

CHƯƠNG 2. MÃ VẠCH TRÊN SẢN PHẨM 15

2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÃ VẠCH 15

2.2 MÃ VẠCH LÀ GÌ? 16

2.2.1 Phân loại mã vạch 16

2.2.2 Cấu tạo của mã vạch 19

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 21

3.1 MỤC ĐÍCH 21

3.2 SƠ ĐỒ KHỐI 21

3.3 SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT 22

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 23

4.1 TẠO GIAO DIỆN GUI 23

4.2 MÔ PHỎNG 24

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 26

5.1 KẾT LUẬN 26

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: