ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống xử lý khói thải lò nung xi măng

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại xi măng

1.3. Công nghệ sản xuất xi măng

1.3.1. Xi măng lò đứng

1.3.2. Xi măng lò quay

1.4. Quá trình sản xuất xi măng

1.5. Các dạng ô nhiễm từ lò nung và nguồn gốc phát sinh

1.5.1. Bụi:

1.5.2. Khí thải độc hại: SO2

1.6. Tác hại của bụi và khí SO2 do lò nung xi măng gây ra

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

2.1. Các phương pháp xử lý bụi

2.1.1. Phương pháp lọc bụi khô

2.1.1.1. Buồng lắng bụi

2.1.1.2 Cyclon

2.1.1.3 Hệ thống lọc túi vải

2.1.2. Phương pháp lọc bụi ướt (tháp phun, tháp đệm,venture,..

2.1.3. Thiết bị lọc bụi tĩnh điện

2.2. Các phương pháp xử lý khí

2.2.1. Phương pháp hấp thụ.

2.2.2. Phương pháp hấp phụ

2.2.3. Phương pháp thiêu đốt

2.3. Đề xuất và thuyết minh công nghệ

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN XỬ LÝ BỤI LÒ NUNG XI MĂNG

3.1. Xyclone (thiết bị xử lý sơ bộ)

3.2. Lọc túi vải ( thiết bị thu bụi tinh)

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ KHÍ SO2 TỪ LÒ NUNG XI MĂNG

4.1. Phương án xử lý

4.2. Tính toán 

4.2.1. Tính toán cân bằng vật chất

4.2.2. Phương trình cân bằng cho quá trinh hấp thụ SO2 bằng huyền phù vôi

4.2.3. Xác định phương trình đường làm việc

4.3. Tính tháp hấp thụ

4.3.1. Chọn vật liệu đệm

4.3.2. Tính toán đường kính tháp hấp thụ

4.3.3. Xác định chiều cao tháp hấp thụ

4.4. Tính trở lực tháp

4.4.1. Tổn thất áp suất đệm khô

4.4.2. Tổn thất áp suất của đệm ướt

4.5. Tính các công trình phụ trợ

4.5.1. Tính bơm

4.5.2. Tính quạt

4.6. Tính toán cơ khí

4.6.1. Tính bề dày thân

4.6.2. Tính nắp và đáy thiết bị

4.6.3. Đường kính ống dẫn

4.6.4. Tính bích

4.6.5. Cửa tháo đệm và cửa nhập liệu

4.6.6. Lưới chắn lỏng

4.6.7. Lưới đỡ đệm

4.6.8. Địa phân phối

4.6.9. Chân đỡ - Tai treo

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

Tài liệu tham khảo


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: