ĐỒ ÁN - Thiết kế tối ưu phanh lưu chất từ biến xét đến các hình dạng khác nhau của vỏ phanhTrong thiết kế phanh lưu chất từ biến (MRB), hình dạng của vỏ phanh ảnh hưởng rất ñáng kể ñến ñặc tính hoạt ñộng của phanh. Trong nghiên cứu này, các hình dạng khác nhau của vỏ phanh như hình chữ nhật, hình ña giác, spline sẽ ñược xét ñến và tìm

ra hình dạng thích hợp nhất. Trong nghiên cứu này, sau phần giới thiệu về lưu chất từ biến và ứng dụng, các MRB với hình dạng khác nhau của vỏ phanh ñược giới thiệu và momen phanh ñược xác tính toán dựa trên thuộc tính Bingham của lưu chất từ biến. Từ ñó bài toán thiết kế tối ưu MRB với các hình dạng khác nhau của vỏ phanh sẽ ñược thực hiện. Bài toán tối ưu nhằm tìm ra giá trị kích thước tối ưu của phanh sao cho phanh có thể tạo ra lực phanh theo yêu cầu trong khi khối lượng phanh là nhỏ nhất. Công cụ tối ưu kết hợp với phương pháp phân tử hữu hạn ñược sử dụng ñể tìm ra kết quả tối ưu của MRB. Từ kết quả ñạt ñược, hình dạng thích hợp nhất của vỏ phanh sẽ ñược xác ñịnh dựa trên khối lượng giảm ñi của phanh.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1

1.4. Nội dung nghiên cứu của đề tài 1

1.5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2

CHƯƠNG 2:  TỔNG QUAN VỀ LƯU CHẤT TỪ BIẾN 4

2.1. Lịch sử nghiên cứu 4

2.2. Nguyên lý hoạt động 5

2.3. Ứng dụng 6

2.3.1. Phanh ly hợp 6

2.3.2. Giảm chấn 8

2.3.3. Khối gá động cơ 9

2.3.4. Haptics 11

2.3.5. Valve 12

 CHƯƠNG 3:  MÔ HÌNH TÍNH TOÁN LƯU CHẤT TỪ BIẾN 14

3.1. Giới thiệu chung 14

3.2. Mô hình Bingham 14

3.3. Mô hình Herchel-Berkerly 15

CHƯƠNG 4:  PHANH LƯU CHẤT TỪ BIẾN VỚI CÁC HÌNH DẠNG VỎ PHANH 17

4.1. Các dạng vỏ phanh 17

4.2. Mô hình toán của phanh lưu chất từ biến 21

4.3. Các phương pháp giải bài toàn từ trường của phanh 25

4.3.1. Phương pháp giải tích 25

4.3.2. Phương pháp phần tử hữu hạn 27

4.3.3. Các mô hình FEM để giải các phanh lưu chất từ biến trong nghiên cứu này sử dụng ANSYS 30

CHƯƠNG 5:  THIẾT KẾ TỐI ƯU PHANH LƯU CHẤT TỪ BIẾN VỚI CÁC HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA VỎ PHANH 31

CHƯƠNG 6:  THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 46

6.1. Mô hình thực nghiệm 46

6.2. Kết quả thí nghiệm 49

6.3. Nhận xét và đánh giá kết quả 49

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: