SÁCH SCAN - .NET Toàn Tập - Tập 4: Lập Trình Căn Cứ Dữ Liệu Dùng ADO. NET Và C# - Lập Trình Visual C# Thế Nào (Dương Quang Thiện)Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# này có tham vọng là một tập hướng dẫn lập trình căn cứ dữ liệu sử dụng ADO.NET và Visual C#. Như bạn đã biết, trong thiết kế các ứng dụng chạy trên Windows và Web bây giờ, người ta chủ trương thiết kế kiểu tam tầng (three-tier), nghĩa là theo 3 tầng lớp: data presentation, data access và business logic. Phần data presentantion chia làm 2 phần: phần input liên quan đến giao diện người sử dụng, còn phần output liên quan đến kết xuất xử lý được trình bày dưới dạng những báo cáo. Phần giao diện người sử dụng (GUI) đã được đề cập đến trong tập III. Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# tập trung đề cập đến phần data access, nghĩa là truy cập các dữ liệu nguồn sử dụng ADO.NET và C#.


NỘI DUNG:


Chương 1: Sử dụng căn cứ dữ liệu

Chương 2: Tổng quan về ADO.NET

Chương 3: Data Component trong Visual Studio .NET

Chương 4: Các lớp ADO .NET tách rời

Chương 5: ADO.NET Data Providers

Chương 6: Tạo căn cứ dữ liệu sử dụng các công cụIDE.

Chương 7: Làm việc với XML

Chương 8: Triển khai ứng dụng Web sử dụng ADO.NET

Chương 9: Sử dụng các dịch vụ Web với ADO.NET.

Chương 10: Thụ lý tình huống trên ADO.NET

Chương 11: Sử dụng Stored Procudures, Views, Triggers và COM Interop

Chương 12: Làm việc với Active Directory

Chương 13: Tìm hiểu Message Queues

Chương 14: Tìm hiểu Data Wrapper

Chương 15: Làm việc với ODBC Data Provider


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: