Tiểu luận Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội và sự phát triển kinh tế

 


Chúng ta đang bước vào thời đại “Tri thức lớn” vô cùng mới mẻ.

Tri thức với hệ thống “Tri thức lớn” lấy khoa học kĩ thuật và văn hoá tư tưởng làm chủ thể, đã giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của nền văn minh xã hội loài người. Trong khoảng 50 năm trở lại đây, những phát minh khoa học kĩ thuật và những thành tựu về văn hoá tư tưởng do loài người sáng tạo ra còn nhiều hơn kết quả mà loài người đã đạt được trong khoảng 3000 năm trước. Lượng tri thức tăng như vũ bão, khối lượng thông tin cứ 10 năm thậm chí có lĩnh vực chỉ 5 năm lại tăng lên gấp đôi. Cuộc cách mạng công nghiệp và nền văn minh công nghiệp 200 năm trước đã làm cho sức sản xuất xã hội tăng 100 lần, vậy mà vi điện tử, vi kĩ thuật, vi tuần hoàn, vi mạch chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây đã làm cho sức sản xuất tăng một triệu lần. Trong sự tăng trưởng nhanh chóng, tổng sản phẩm quốc dân toàn cầu (GNP) từ 5% ở đầu thế kỷ XX lên tới 85% ở đầu thế kỷ XXI này và tri thức đã trở thành nguồn của cải chính của xã hội và động lực chủ yếu của văn minh. Do sức sản xuất tri thức (khoa học, kỹ thuật, văn hoá) ở thế kỷ XX phát triển cực mau lẹ, tri thức đã biến không thành có, trở thành sức đẩy số một, sức sản xuất số một trong sự tiến bộ của xã hội loài người. Chính vì vậy, chúng ta có đủ lí do để khẳng định rằng xã hội loài người đang tiến tới. Xã hội tri nghiệp và nền văn minh nhân loại đang tiến tới nền văn minh tri thức. Sau đây, chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn vai trò to lớn mà tri thức mang lại cho con người, xã hội và nhất là với sự phát triển cực mau lẹ của nền kinh tế như hiện nay.


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………1

1. KHÁI NIỆM TRI THỨC VÀ KẾT CẤU CỦA NÓ ……………………...2

a) Khái niệm tri thức………………………………………………………...2

b) Kết cấu của tri thức……………………………………………………….2

2. VAI TRÒ CỦA TRI THỨC VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ……………………………………………………………………………...4

a) Về mặt vật chất…………………………………………………………..4

b) Về mặt tinh thần………………………………………………………….5

c) Hiệu quả tư duy ………………………………………………………….5

3. VAI TRÒ CỦA TRI THỨC VỚI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI ……………..6

a) Tri thức và triển vọng ra đời một xã hội mới: xã hội giàu có - công bằng - văn minh - dân chủ………………………………………………………….6

b) Tri thức trong việc ứng dụng các phát minh sáng chế trong các lĩnh vực: sinh học, công nghệ, môi trường, thông tin liên lạc, giao thông vận tải ……………………………………………………………………………….7

4. VAI TRÒ CỦA TRI THỨC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ ......................7    a) Tri thức là động lực nõng cao sức sản xuất và thực hiện sự tăng trưởng kinh tế ……………………………………………………………………….7

b) Cỏc đặc trưng cơ bản ……………………………………………………..8

c) Những chuyển biến trong nền kinh tế ……………………………………9

5. KẾT LUẬN ……………………………………………………………..11

6. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………….13

 

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: