Tính toán, thiết kế hệ thống sấy cá bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại năng suất 100kg sản phẩm khô mẻ sấySấy bằng bơm nhiệt là phương pháp khá phổ biến hiện nay vì chi phí thấp mà chất lượng sản phẩm thu được khá tốt.

Vì vậy, sự kết hợp của phương pháp sấy bằng bơm nhiệt và bức xạ hồng ngoại có thể là giải pháp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tận dụng được nguồn năng lượng sạch vô tận.

Đề tài “ tính toán thiết kế hệ thống sấy cá bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại năng suất 100kg sản phẩm khô/mẻ sấy” nhằm hiện thực hóa phương pháp trên!


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SẤY THỦY SẢN .......................................................2

1.1. Quá trình sấy.............................................................................................................2

1.2. Đặc điểm của quá trình sấy ......................................................................................3

1.3. Những biến đổi của nguyên liệu trong quá trình sấy ...............................................4

1.4. Cơ chế thoát ẩm của ra khỏi vật liệu sấy ..................................................................5

1.5. Một số nhân tố ảnh hưởng tốc độ sấy .......................................................................8

1.6. Các phương pháp sấy.............................................................................................. 10

1.7. Giới thiệu phương pháp sấy lạnh............................................................................11

1.8. Giới thiệt về sấy hồng ngoại ...................................................................................13

1.8.1. Khái niệm về bức xạ hồng ngoại......................................................................13

1.8.2. Nhiệt bức xạ hồng ngoại ..................................................................................14

1.8.3. Sấy khô bằng phương pháp hồng ngoại ........................................................... 14

1.8.4. Ưu điểm của sấy hồng ngoại ............................................................................15

1.8.5. Hạn chế của phương pháp sấy hồng ngoại. ......................................................16

1.9. Tổng quan về vật liệu sấy cá cơm ..........................................................................16

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ .....................19

2.1. Xác định các thông số thiết kế ................................................................................19

2.1.1. Xác định thông số tại nơi lắp đặt .....................................................................19

2.1.2. Các thông số ban đầu .......................................................................................19

2.1.3. Xây dựng đường cong sấy, tốc độ sấy ............................................................. 20

2.1.4. Thiết lập đường cong sấy .................................................................................22

2.2. Lựa chọn phương án thiết kế. .................................................................................24

2.2.1. Đồ thị I-d ..........................................................................................................25

2.2.1.1. Chế độ sấy lạnh .......................................................................................... 25

2.2.1.2. Chế độ sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại ........................................29

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC PHÒNG SẤY VÀ NHIỆT TẢI CHO

PHÒNG SẤY ................................................................................................................33

3.1. Tính toán kích thước phòng sấy .............................................................................33

3.1.1. Khối lượng vật liệu sấy trước khi sấy .............................................................. 33

ii3.1.2. Số lượng xe goòng, kích thước phòng sấy .......................................................33

3.2. Tính lượng nhiệt tải của buồng sấy ........................................................................38

3.3. Tổn thất nhiệt ..........................................................................................................42

3.3.1. Tổn thất làm nóng vật liệu sấy .........................................................................42

3.3.2. Tổn thất nhiệt qua vách ....................................................................................43

3.3.3. Tổn thất nhiệt trong phòng sấy ........................................................................44

3.3.3.1. Đối với sấy lạnh ......................................................................................... 44

3.3.3.2. Đối với sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại .............................................44

CHƯƠNG 4: CHU TRÌNH VÀ TÍNH CHỌN THIẾT BỊ HỆ THỐNG ......................45

4.1. Sơ đồ nguyên lí và đồ thị p-i ..................................................................................45

4.1.1. Sơ đồ nguyên lí ................................................................................................ 45

4.1.3. Môi chất ...........................................................................................................46

4.2. Tính toán thiết bị cho hệ thống ...............................................................................47

4.2.1. Nhiệt độ ngưng tụ............................................................................................. 47

4.2.2. Nhiệt độ bay hơi ............................................................................................... 47

4.2.3. Tính toán chu trình ........................................................................................... 47

4.2.4. Chọn thiết bị cho hệ thống ...............................................................................48

CHƯƠNG 5: TRANG BỊ TỰ ĐỘNG HÓA .................................................................55

5.1. Mạch điện điều khiển cơ ........................................................................................ 55

5.1.1. Mạch động lực..................................................................................................55

5.1.2. Mạch điều khiển ............................................................................................... 56

5.1.3. Mạch sự cố .......................................................................................................60

5.2. Mạch điều khiển PLC ............................................................................................. 61

5.2.1. Bảng kí hiệu trong chương trình PLC .............................................................. 61

5.2.1.1. Bảng kí hiệu ngõ vào .................................................................................61

5.2.1.2. Bảng kí hiệu ngõ ra ....................................................................................62

5.2.2. Chương trình PLC ............................................................................................ 62

5.2.2.1. Chương trình viết PLC ..............................................................................62

5.2.2.2. Thuyết minh chương trình PLC .................................................................68

5.2.2.3. Sơ đồi nối dây PLC S7-300 với hệ thống .................................................71

5.3. Cách cài đặt và sử dụng ewelly 181-H ...................................................................72

CHƯƠNG 6: VẬN HÀNH HỆ THỐNG ......................................................................75

6.1. Chuẩn bị chạy máy .................................................................................................75

6.2. Khởi động máy và chạy máy bằng mạch cơ có dùng Ewelly ................................ 75

6.3. Khởi động máy và chạy máy bằng PLC .................................................................76

6.4. Dừng máy ...............................................................................................................76

CHƯƠNG 7: SƠ BỘ GIÁ THÀNH, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................... 78

7.1. Bảng giá thành ........................................................................................................78

7.2. Kết luận...................................................................................................................78

7.3. Kiến nghị ................................................................................................................79

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 81


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: