Tổng hợp oxit nano CeO2 bằng phương pháp đốt cháyNỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Một số khái niệm trong lĩnh vực khoa học nano

1.1.1. Công nghệ nano

1.1.2. Vật liệu nano

1.1.3. Hóa học nano

1.2. Oxit nano CeO2

1.2.1. Nghiên cứu về đặc điểm của CeO2

1.2.2. Một số phương pháp tổng hợp CeO2 kích thước nano

1.2.3. Ứng dụng của CeO2 nano

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

2.1. Thiết bị, hóa chất

2.1.1. Thiết bị

2.1.2. Hóa chất

2.2. Phương pháp thực nghiệm

2.3. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu

2.3.1. Phương pháp phân tích nhiệt

2.3.2. Nhiễu xạ tia Rơnghen (X-ray Diffraction – XRD)

2.3.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi điện tử truyền qua

2.3.4. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng

2.4. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo pha tinh thể của oxit 2CeO3

2.4.1. Khảo sát ả nh hưởng của nhiệt độ nung

2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng pH của hỗn hợp ban đầu

2.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng

2.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce+4/glyxin

2.4.5. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce+4/NH4NO3

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tổng hợp oxit nano CeO2 bằng phương pháp đốt cháy

3.2. Kết quả khả o sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự tạo pha tinh thể của oxit CeO2

3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung

3.2.2. Ảnh hưởng pH của hỗn hợp ban đầu

3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng

3.2.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce+4/glyxin

3.2.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce+4/NH4NO3

3.3. Hình thái học, diện tích bề mặt riêng của mẫu tối ưu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: