Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi, đề xuất công nghệ và thiết kế hệ thống xử lý bụi cho nhà máy chế biến xi măng Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh (Thuyết minh + Bản vẽ) 1. Đồ n mơn học:Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi – Đề xuất công nghệ và thiết kế hệ thống xử lý bụi cho nhà máy chế biến xi măng Bình Điền tp.Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ (yu cầu về nội dung v số liệu ban đầu):

Giới thiệu tổng quan về bụi – Đề xuất công nghệ và thiết kế hệ thống xử lý bụi cho nhà máy xi măng Bình Điền.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề – Mục tiêu cguyên đề tốt nghiệp 1

1.1.1Nhiệm vụ chuyên đề tốt nghiệp 1

1.1.2. Mụctiêu chuyên đề tốt nghiệp 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LIÊN DOANH XI MĂNG BÌNH ĐIỀN

1.1.  Giới thiệu về nhà máy 2

1.2.Vị trí địa lý 2

1.3.Điều kiện về vi khí hậu 3

1.3.1.Nhiệt độ 3

1.3.2.Chế độ mưa 3

1.3.3.Độ ẩm không khí 4

1.3.4.Chế độ gió 14

1.4.Hoạt động sản xuất và kinh doanh của xí nghiệp 4

1.5.Quy trình công nghệ sản xuất 4

1.5.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xi măng Bình Điền 5

1.5.2. Quy trình công nghệ 7

1.5.3.Thiết bị công nghệ 9

1.6.Hiện trạng môi trường trong xí nghiệp 10

1.6.1.Từ phương tiện vận chuyển 10

1.6.2Trong quá trình sản xuất 11

1.6.3.Quá trình tiêu thụ nhiên liệu 12

1.7.Các tác động đến con nguời và môi trường 13

1.7.1.Tác động của các chất ô nhiễm không khí 13

1.7.2.Tác động của các chất ô nhiễm nước 16

1.7.3.Tác động của chất thải rắn 18

1.7.4.Tác động đến các điều kiện kinh tế – xã hội khác 18


CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ BỤI

2.1.Giới thiệu chung về bụi 20

2.1.1. Phân loại theo kích thước có các loại sau 20

2.1.2. Phân loại theo tính kết dính của bụi 20

2.1.3. Theo độ dẫn điện 21

2.1.4. Dựa vào tác động đến sức khoẻ con người 21

2.2.  Tính chất của bụi 21

2.2.1Tính lắng (tính phân tán) 21

2.2.2.Tính nhiễm điện của hạt bụi 21

2.2.3Tính cháy nổ 22

2.2.4Tính lắng do nhiệt 22

2.3. Anh hưởng của bụi đến môi trường (tác hại của bụi) 23

2.3.1. Anh hưởng đến thực vật 23

2.3.2. Anh hưởng đến động vật 23

2.3.3. Anh hưởng đến con người 23

2.4Tổng quan về các phương pháp xử lý bụi 24

2.4.1 Độ phân tán các phân tử 24

2.4.2.Tính kết dính của bụi: 24

2.4.3  Độ mài mòn của bụi 25

2.4.4. Độ thấm ướt của bụi 25

2.4.5.Độ hút ẩm của bụi 26

2.4.6.Độ dẫn điện của lớp bụi 26

2.4.7.Sự tích điện của lớp bụi 26

2.4.8.Tính tự bốc nóng và tạo hỗn hợp dễ nổ với không khí 26

2.4.9.Hiệu quả thu hồi bụi 27

2.5.Các phương pháp xử lý bụi khô 27

2.5.1.Buồng lắng bụi 28

2.5.2.Thiết bị tách bụi kiểu quán tính. 29

2.5.3.Thiết bị lá xách: 30

2.5.4.Thiết bị lọc bụi ly tâm 31

2.5.4.1. Kiểu nằm ngang: 31

2.5.4.2. Kiểu đứng: 32

2.5.4.3.  Kiểu gió xoáy 34

2.5.5.Thiết bị thu hồi bụi kiểu động 36

2.6.Thiết bị lọc bụi 37

2.6.1.Thiết bị lọc bằng túi vải hay ống tay áo 38

2.6.2Thiết bị lọc sợi 39

2.7.Các phương pháp xử lý bụi ướt 41

2.7.1.Thiết bị rửa khí rỗng 42

2.7.2.Thiết bị rửa khí đệm 43

2.7.3.Thiết bị rửa khí với lớp đệm chuyển động 44

2.7.4.Tháp rửa khí với lớp đệm dao động 45

2.7.5.Thiết bị sủi bọt 45

2.7.6.Thiết bị rửa khí va đập quán tính 46

2.7.7.Thiết bị rửa khí li tâm 47

2.7.8.Thiết bị rửa khí với vận tốc cao (thùng ventury) 47

2.8.Thiết bị lọc điện 48

2.9.Lựa chọn phương án xử lý 50

2.9.1.Lựa chọn mạng lưới đường ống dẫn bụi 50

2.9.2.Lựa chọn thiết bị xử lý 50

CHƯƠNG 3:LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỤI CHO NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH ĐIỀN

3.1. Thông số đầu vào 51

3.1.1 Thành phần tính chất bụi của nhà máy 51

3.2. Lựa chọn mạng lưới đường ống dẫn bụi 52

3.3. Lựa chọn thiết bị xử lý 52

CHƯƠNG 4:TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI

4.1.Tính toán thuỷ lực 53

4.2.Sơ đồ tính toán 55

4.3.Tính xiclon 71

4.3.1.Tính toán công nghệ 71

4.3.2.Xác Định Đường Kính Giới Hạn  Của Hạt Bụi: 72

4.3.3.Hiệu Quả Lọc Theo Cỡ Hạt Của Xiclon 73

4.3.4. Tính cơ khí 76

4.4.Tính thiết bị lọc tay áo 78

4.4.1.Tính toán công nghệ 78

4.4.2.Tính cấu tạo thiết bị 81

4.4.3.Tính bề dày than 82

4.5. Tính chiều cao ống khói 83

4.5.1.Đường kính ống khói 83

4.5.2.Chiều cao ống  khói 84

4.6.Tính quạt 86

4.6.1.Tổn thất áp suất 86

4.6.2. Công suất quạt 88

CHƯƠNG 5: KHÁI TOÁN KINH TẾ

5.1.Hệ thống đường ống 90

5.2.Tính toán giá thành hệ thống lọc túi vải 92

5.3.Tính giá thành ống khói 93

KẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: