Biến dị dòng vô tính (biến dị soma) trong nuôi cấy invitro

 


Biến dị là gì?

- Biến dị là những biến đổi mới mà cơ thể sinh vật thu được do tác động của các yếu tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di truyền.

- Biến dị tạo nên sự đa dạng vô cùng lớn ở các cá thể sinh vật, là nguyên nhân cơ bản của tiến hoá và là nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống.

2. Biến dị dòng vô tính (biến dị soma).

- Biến dị dòng soma (somaclonal variation) là khái niệm dùng để chỉ tất cả các biến dị thể hiện ở các tế bào thực vật, mô nuôi cấy và cây có nguồn gốc từ nuôi cấy mô thực vật (Larkin vs Scowcropt , 1981).

- Biến dị dòng soma còn được gọi là biến dị dòng vô tính.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: