ĐỒ ÁN - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý mượn sách thư viện

 


Việc áp dụng công nghệ thông tin giúp công việc quản lý được dễ dàng, sử lý khối lượng công việc lớn, giảm sức người, giảm thời gian.

Với những tác dụng to lớn của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thư viện là vấn đề tất yếu. hệ thống mượn trả sách của thư viện phải làm việc với số lượng đầu sách và bạn đọc rất lớn, việc lưu trữ thông tin, quản lý bạn đọc, quản lý sách sẽ rất khó khăn, tốn thời gian, nhân lực nếu như làm việc thủ công. Hệ thống quản lý mượn trả sách thư viện thực sự đã giải quyết tốt những vấn đề trên.


NỘI DUNG:


Chương 1: mô tả hệ thống …………………………………………………………5

I. Mô tả nghiệp vụ hệ thống…………………………………………………5

a. Nhiệm vụ cơ bản………………………………………………5

b. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm…………….…5

c. Quy trình xử lý…………………………………………...……5

d. Quy tắc quản lý…………………………………………..……6

e. Mẫu biểu……………………………………………………….7

f. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống………………….12

II. Xử lý sơ bộ tổng hợp kết quả khảo sát……………………………………13

a. Mô tả chi tiết công việc……………………………..…………13

b. Mô tả chi tiết dữ liệu……………………………..……………16

c. Tổng hợp các xử lý………………………….…………………19

d. Tổng hợp dữ liệu………………………………………………20

Chương 2: phân tích hệ thống về chức năng………………………………………21

I. Sơ đồ phân rã chức năng……………………………………..……………21

a. Xác định các chức năng chi tiết………………………………21

b. Gom nhóm chức năng………………………...………………23

c. Vẽ sơ đồ phân rã chức năng…………………………….……25

II. Sơ đồ luồng dữ liệu…………………………………………...……………25

a. Định nghĩa các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ……...…………25

b. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0………………………….…………27

c. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1………………………….…………31

d. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2…………………….………………33

III. Kết luận………………………………………………………..……………37

Kết quả thu được sau bước phân tích chức năng

Chương 3: phân tích hệ thống về dữ liệu………………..…………………………38

I. Mô hình thực thể liên kết mở rộng……………………..…………………38

a. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính……...………………38

b. Xác định kiểu liên kết…………………………………………39

c. Định nghĩa ký hiệu sử dụng trong ER mở rộng…..…………40

d. Vẽ ER mở rộng……………………………………..…………41

II. Chuyển đổi từ mô hình thực thể mở rộng sang mô hình thực thể kinh điển……………………………………………………….…………………42

a. Các quy tắc chuyển đổi………………………….……………42

b. Vẽ mô hình thực thể kinh điển. …………………...…………45

III. Chuyển đổi từ mô hình thực thể thực thể kinh điển sang mô hình thực thể hạn chế………………………………………………………….………47

a. Các quy tắc chuyển đổi………………………….……………47

b. Định nghĩa các ký hiệu trong mô hình. ……..….……………48

c. Vẽ mô hình thực thể hạn chế. ……………………..…………49

IV. Chuyển đổi từ mô hình thực thể hạn chế sang mô hình quan hệ…….…49

a. Các quy tắc chuyển đổi……………………………….………49

b. Vẽ mô hình quan hệ…………………………………...………51

c. Mô tả chi tiết các bảng trong mô hình quan hệ……..………52

V. Kết luận………………………………………………….………………….56

Kết quả thu được sau bước phân tích dữ liệu.

Chương 4. Thiết kế hệ thống…………………………………………………..……58

I. Thiết kế tổng thể……………………………………………………………58

a. Phân định các hệ con…………………………………….……58

b. Phân định công việc giữa người và máy. ……………………63

c. Vẽ DFD hệ thống………………………………………………64

II. Thiết kế giao diện…………………………………………………………..64

a. Thiết kế menu chương trình………………………………….64

b. Thiết kế form nhập, báo cáo…………………………………65

III. Thiết kế kiểm soát…………………………………………………………66

a. Xác định nhu cầu bảo mật của hệ thống……………….……67

b. Phân định các nhóm người dùng……………………….……68

c. Quy định quyền hạn cho các nhóm người dùng………….…68

IV. Thiết kế CSDL vật lý………………………………………………………69

a. Xác định các thuộc tính tình huống……………………….…69

b. Xác định các bảng dữ liệu phục vụ nhu cầu bảo mật………70

c. Mô hình dữ liệu của hệ thống………………………………...70

d. Mô tả chi tiết các bảng trong mô hình dữ liệu………………71

V. Kết luận…………………………………………………………………..…72


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: