ĐỒ ÁN - Thiết kế trang bị động lực tàu đánh cá lưới rê, vỏ gỗ, hoạt động xa bờ ở khu vực khánh hòa

 


Tài nguyên sinh vật thủy - hải sản là nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và đa dạng. Để tận dụng và khai thác nguồn tài nguyên quí giá này, chúng ta phải cần tới những công cụ và phương tiện cần thiết. Tàu cá là một trong những phương tiện để thực hiện điều mong muốn ấy. Hiện nay, trước yêu cầu tổ chức khai thác xa bờ cần có những con tàu có kích thước và công suất đủ lớn, hoạt động tin cậy và kinh tế cao. Ngoài phần thân tàu phải đảm bảo được các tính năng hàng hải tốt và bền chắc, yêu cầu tổ hợp chân vịt và máy chính phù hợp với thân tàu, chi phí năng lượng, chi phí cho đầu tư ban đầu và khai thác là nhỏ nhất. Muốn được như thế cần phải tiến hành tính toán thiết kế cả tàu hoặc ít ra là phần trang bị động lực đối với tàu đóng không theo thiết kế để tàu ra khơi được an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao theo chủ trương phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................1

1.1 Tổng quan về nghề cá và tàu đánh cá ở khu vực Khánh Hòa ..........................2

1.2 Tình hình đóng mới và trang bị máy móc trên tàu ...........................................9

1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.........................................11

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG CHÍNH.........................12

2.1 Giới thiệu về con tàu thiết kế.........................................................................13

2.2 Tính sức cản vỏ tàu .......................................................................................17

2.2.1 Chọn phương pháp tính sức cản ..............................................................17

2.2.2 Tính sức cản vỏ tàu .................................................................................17

2.3 Thiết kế thiết bị năng lượng chính.................................................................23

2.3.1 Yêu cầu đối với thiết bị động lực tàu lưới rê.............................................23

2.3.2 Thiết kế chân vịt để lựa chọn máy chính...................................................23

2.3.3 Xây dựng đặc tính thủy động của chân vịt trong nước tự do .....................36

2.3.4 Xây dựng đường đặc tính vận hành tàu.....................................................39

2.4 Thiết kế hệ trục tàu.......................................................................................45

2.4.1 Phương án bố trí hệ trục ...........................................................................45

2.4.2 Xác định kích thước hệ trục và kiểm tra sức bền tĩnh ...............................45

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG PHỤ .............................55

3.1 Yêu cầu đối với các hệ thống tàu ở tàu cá......................................................56

3.2 Thiết kế_tính chọn máy móc, thiết bị của hê thống tàu và phương án dẫn

động ...................................................................................................................56

3.2.1 Hệ thống hút khô......................................................................................56

3.2.2 Vấn đề cứu hỏa ........................................................................................57

3.3 Tính chọn và chọn máy phát cho trạm điện tàu..............................................57

3.3.1 Các thiết bị dùng điện trên tàu ..................................................................57


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3.3.2 Xác định công suất trạm điện tàu..............................................................58

3.3.3 Chọn máy phát cho trạm điện tàu .............................................................60

3.3.4 Tính toán dung lượng ăcqui......................................................................60

3.4 Tính toán lượng dự trữ ..................................................................................62

3.4.1 Xác định lượng dự trữ nhiên liệu..............................................................62

3.4.2 Xác định lượng dự trữ dầu nhờn...............................................................63

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỐ TRÍ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TRONG

BUỒNG MÁY......................................................................................................65

4.1 Lựa chọn phương pháp thiết kế bố trí thiết bị năng lượng tàu........................66

4.2 Thiết kế bố trí trang thiết bị năng lượng trong buồng máy.............................66

4.3 Hạch toán tổng chi phí cho phần trang bị động lực và các trang thiết bị

năng lượng khác .................................................................................................71

4.4 Nhận xét........................................................................................................73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................74

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................75

PHỤ LỤC..............................................................................................................76


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: