ĐỒ ÁN - Tính toán điện trở nối đất có xét đến hóa chất làm giảm điện trở đất (FULL)

 


Tác dụng của nối đất là để tản dòng điện và giữ mức điện thế thấp trên các vật đƣợc nối đất. Trong hệ thống điện có 3 loại nối đất khác nhau: nối đất làm việc, nối đất an toàn và nối đất chống sét.

Nối đất chống sét: là nhằm tản dòng điện sét trong đất (khi có sét đánh vào cột thu sét hoặc trên đƣờng dây) để giữ cho điện thế tại mọi điểm trên thân cột không quá lớn, do đó hạn chế đƣợc các phóng điện ngƣợc đến các công trình cần đƣợc bảo vệ.


NỘI DUNG:


Chƣơng 1: TỔNG QUAN ........................................................................................ 1

1.1. Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc

đã công bố ..................................................................................................................... 1


1.1.1. Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu .............................................................. 1

1.1.2. Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc đã công bố ........................................ 2

1.2. Mục đích của đề tài ................................................................................................. 2

1.3. Nhiệm vụ và giới hạn đề tài ..................................................................................... 2

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3

Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................. 4

2.1. Các biện pháp cải tạo đất......................................................................................... 4

2.2. Một số khái niệm, định nghĩa ............................................................................. 4

2.3. Phƣơng pháp xác định điện trở của hệ thống nối đất ................................................. 5

2.3.1. Hệ thống nối đất đơn giản (không GEM) .............................................................. 5

2.3.2. Hệ thống nối đất có hoá chất (GEM) ..................................................................... 7

2.4. Giới thiệu phƣơng pháp đo điện trở nối đất .............................................................. 8

2.4.1. Phƣơng pháp đo điện trở suất của đất .................................................................... 9

2.4.2. Đo điện trở nối đất bằng phƣơng pháp 3 cực ....................................................... 10

2.4.3. Các biện pháp giảm điện trở của hệ thống nối đất ................................................ 12


2.4.3.1. Sử dụng các điện cực tiếp địa tăng cƣờng .............................................. 12

2.4.3.2. Sử dụng các dung dịch hóa chất ............................................................... 13

Chƣơng 3: CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT VÀ CÁCH

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT......................................................................... 14

3.1. Hệ thống nối đất không có hóa chất GEM ......................................................... 14

3.1.1. Điện trở nối đất của điện cực nối đất đơn ............................................................ 14

3.1.2. Điện trở nối đất của nhiều điện cực song song ..................................................... 15

3.1.3. Điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng ................................... 16

3.1.4. Điện trở nối đất của dây đặt theo mạch vòng ....................................................... 17

3.1.5. Kết quả tính toán một số hệ thống nối đất không sử dụng hóa chất GEM .............. 18

3.2. Hệ thống nối đất có hóa chất GEM ........................................................................ 18

3.2.1. Điện trở nối đất của điện cực nối đất đơn có xét đến hóa chất GEM ..................... 18

3.2.2. Điện trở nối đất của nhiều điện cực song song có xét đến hóa chất GEM .............. 19

3.2.3. Điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng có xét đến hóa chất

GEM ........................................................................................................................... 20


3.2.4. Điện trở nối đất của một dây tiết diện tròn, đặt dƣới dạng một vòng tròn trong đất

đồng nhất có xét đến hóa chất GEM ............................................................................. 21


3.2.5. Kết quả tính toán một số hệ thống nối đất có sử dụng hóa chất GEM .................... 21

3.3. Cách lắp đặt ......................................................................................................... 23

3.3.1. Hệ thống nối đất với dây nối đất nằm ngang ........................................................ 23

3.3.2. Hệ thống nối đất với cọc nối đất thẳng đứng ....................................................... 24

3.4. Đặc tính của hóa chất GEM ................................................................................... 25

3.5. Thông tin về hóa chất GEM .................................................................................. 25

Chƣơng 4: TÍNH TOÁN QUAN HỆ GIỮA ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT VỚI ĐIỆN

TRỞ SUẤT VÀ CHIỀU DÀI ĐIỆN CỰC NỐI ĐẤT .......................................... 27

4.1. Trƣờng hợp không xét đến hóa chất GEM ............................................................. 27

4.1.1. Đơn cực không gem ........................................................................................... 27


4.1.2. Đa cực không gem ............................................................................................. 28

4.1.3. Hệ thống dây nối đất đặt nằm ngang không gem .................................................. 28

4.1.4. Hệ thống dây nối đất đặt theo mạch vòng không gem .......................................... 29

4.2. Trƣờng hợp có xét đến hóa chất GEM.................................................................... 30

4.2.1. Đơn cực có GEM ............................................................................................... 30

4.2.2. Đa cực có gem ................................................................................................... 30

4.2.3. Hệ thống dây nối đất đặt nằm ngang có GEM...................................................... 32

4.2.4. Hệ thống dây nối đất đặt theo mạch vòng có GEM .............................................. 33

4.3. Trƣờng hợp không xét đến hóa chất GEM .............................................................. 34

4.3.1. Đơn cực không GEM ......................................................................................... 34

4.3.2. Đa cực không GEM ........................................................................................... 35

4.3.3. Hệ thống dây nối đất đặt nằm ngang không GEM ................................................ 36

4.3.4. Hệ thống dây nối đất đặt theo mạch vòng không GEM......................................... 37

4.4. Trƣờng hợp có xét đến hóa chất GEM.................................................................... 38

4.4.1. Đơn cực có GEM ............................................................................................... 38

4.4.2. Đa cực có GEM ................................................................................................. 39

4.4.3. Hệ thống dây nối đất đặt nằm ngang có GEM...................................................... 40

4.4.4. Hệ thống dây nối đất đặt theo mạch vòng có GEM .............................................. 41

4.5. Tính toán cho nhiều đƣờng đặt tuyến trên cùng một đồ thị ...................................... 42

Chƣơng 5: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG HỆ THỐNG NỐI

ĐẤT ......................................................................................................................... 46

5.1. Phƣơng pháp tính toán điện trở nối đất khi không sử dụng hóa chất GEM ................ 46

5.1.1. Điện trở nối đất của điện cực nối đất đơn có chiều dài l và đƣờng kính d .............. 46

5.1.2. Điện trở nối đất của nhiều điện cực song song ..................................................... 46

5.1.3. Điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng với chiều dài L và đƣờng

kính d, chôn ở độ sâu h ................................................................................................ 46


5.2. Phƣơng pháp tính toán điện trở nối đất khi sử dụng hóa chất GEM .......................... 46

5.2.1. Điện trở nối đất của điện cực nối đất đơn có chiều dài l và đƣờng kính d .............. 46


5.2.2. Điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng với chiều dài L và W bề

rộng lớp gem , chôn ở độ sâu D .................................................................................... 47


5.3. Thời gian hoàn vốn ............................................................................................... 47

5.4. Kết quả tính toán .................................................................................................. 47

5.4.1. Hệ thống nối đất thông tin, làm việc ................................................................... 47

5.4.2. Hệ thống nối đất an toàn .................................................................................... 52

5.4.3. Hệ thống nối đất chống sét ................................................................................. 56

5.5. Tổng kết kết quả tính toán và kết luận .................................................................... 60

Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ...................... 71

6.1. Các kết quả đạt đƣợc của đề tài .............................................................................. 71

6.2. Hƣớng phát triển của đề tài .................................................................................... 71


TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 72

PHỤ LỤC: CHƢƠNG TRÌNH CODE TÍNH TOÁN PHỤC VỤ LUẬN VĂN 73

1. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của điện cực đơn không GEM ........................ 73

2. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của nhiều điện cực song song không GEM ...... 75

3. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng không

GEM ........................................................................................................................... 78

4. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của dây đặt theo mạch vòng không GEM ........ 80

5. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của điện cực đơn có GEM .............................. 83

6. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của nhiều điện cực song song có GEM............ 86

7. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của dây đặt nằm ngang theo đƣờng thẳng có

GEM ........................................................................................................................... 90

8. Chƣơng trình tính toán điện trở nối đất của dây đặt theo mạch vòng có GEM .............. 92


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: