ĐỒ ÁN - Tính toán, thiết kế máy sấy khoai lang năng suất 100 kg mẻ

 


Những năm gần đây, nông nghiệp nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Ngoài nhu cầu trong nƣớc, chúng ta đã xuất khẩu nông sản và chế phẩm của nó đóng góp không nhỏ vào thu nhập quốc dân của cả nƣớc. Nguồn nguyên liệu rau củ ở nƣớc ta rất phong phú và rẻ tiền, nhƣng có giá trị dinh dƣỡng rất cao. Khoai lang tím là một giống khoai lang có nguồn gốc từ Nhật Bản, mới đƣợc nhập về trồng ở nƣớc ta và đã cho sản lƣợng cao, đem lại thu nhập ổn định cho ngƣời nông dân. Trong khoai lang tím có chứa anthocyanin, đây là một chất màu không những tạo ra màu sắc đẹp, mà còn có nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe của con ngƣời.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng cao, đời sống của con ngƣời ngày một nâng cao, nền kinh tế nƣớc ta đã có những chuyển đổi đáng kể. Trƣớc sức ép cạnh tranh lớn và những yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm rất khắc khe, một khi đã hòa nhập với thế giới thì ngành công nghiệp sản xuất nói chung và ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm nói riêng buộc phải đầu tƣ thay đổi công nghệ sản xuất, để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng và xuất khẩu.


NỘI DUNG:


CHƢƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG .........................................................................1

1.1. Tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang................................1

1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang trên thế giới .............................1

1.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang ở Việt Nam ..............................2

1.1.3. Tình hình sản xuất khoai lang ở đồng bằng sông Cửu Long .....................3

1.1.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang ở huyện Bình Tân – Vĩnh Long

.............................................................................................................................3

1.2. Cấu tạo và thành phần chủ yếu của khoai lang .............................................3

1.2.1. Cấu tạo .......................................................................................................3

1.3. Lý do chọn đề tài ...........................................................................................6

1.4. Các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến đề tài ............................9

1.4.1. Tình hình chế biến sử dụng khoai lang trên thế giới và Việt Nam ...........9

CHƢƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ..............................10

2.1. Khái niệm ....................................................................................................10

2.2. Vật liệu ẩm ..................................................................................................10

2.3. Các đặc trƣng trạng thái liên kết của vật liệu ẩm ........................................10

2.3.1. Độ ẩm tuyệt đối (Độ ẩm theo cơ sở khô) ...............................................10

2.3.2. Độ ẩm toàn phần (Độ ẩm theo cơ sở ƣớt)...............................................11

2.3.3. Độ chứa ẩm .............................................................................................11

2.3.4. Nồng độ ẩm. ............................................................................................12

2.3.5. Độ ẩm cân bằng ......................................................................................12

2.4. Các dạng liên kết và năng lƣợng liên kết trong vật liệu ẩm ........................13

2.4.1 Liên kết hóa học .......................................................................................13

2.4.2. Liên kết hóa lý ........................................................................................13

2.4.3 Liên kết cơ lý ...........................................................................................14

2.5. Tác nhân sấy ................................................................................................14

2.5.1. Không khí ẩm .........................................................................................15

2.5.2. Khói lò ....................................................................................................17

2.6. Động học quá trình sấy................................................................................18

2.6.1. Đặc điểm diễn biến của quá trình sấy .....................................................18

2.6.2. Những quy luật cơ bản của quá trình sấy ...............................................20

2.7. Các phƣơng pháp sấy ..................................................................................24

2.7.1. Phƣơng pháp sấy nóng ............................................................................24

2.7.2. Phƣơng pháp sấy lạnh .............................................................................26

2.8. Phân tích các phƣơng pháp sấy ...................................................................27

2.8.1. Hệ thống sấy tiếp xúc ..............................................................................27

2.8.2. Hệ thống sấy đối lƣu ................................................................................28

CHƢƠNG III VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........................30

3.1. Vật liệu khoai lang ......................................................................................30

3.2. Vật liệu chế tạo máy sấy .............................................................................30

3.3. Thiết bị hỗ trợ ..............................................................................................30

3.4. Phƣơng pháp thực hiện ................................................................................31

3.5. Lựa chọn nguyên lý sấy và cấu tạo của máy sấy thiết kế ...........................31

3.5.1. Sơ đồ cấu tạo ............................................................................................33

3.5.2. Nguyên lý hoạt động ...............................................................................33

CHƢƠNG IV TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY KHOAI LANG ..................34

4.1. Các thông số thiết kế ban đầu......................................................................34

4.2. Tính toán thiết kế buồng sấy .......................................................................34

4.2.1. Thiết kế xe goòng máy sấy khoai lang ...................................................34

4.2.2. Kích thƣớc của buồng sấy ......................................................................35

4.2.3. Cấu trúc của buồng sấy ............................................................................37

4.3. Tính toán và xác định các thông số của quá trình sấy .................................38

4.3.1. Xác định trạng thái không khí trƣớc và sau khi đốt nóng .......................38

4.3.2. Xác định lƣợng nƣớc bốc hơi ..................................................................38

4.3.3. Xác định lƣợng gió ..................................................................................38

4.3.4. Nhiệt lƣợng cần cho lò đốt ......................................................................39

4.3.5

Tính toán và lựa chọn bộ phận gia nhiệt .............................................39

4.3.6. Thiết kế buồng đốt ...................................................................................41

4.4. Tính toán và lựa chọn quạt ..........................................................................42

4.4.1. Tổn thất qua ống dẫn ..............................................................................42

4.4.2. Tổn thất qua xe gòong và khay sấy ........................................................42

4.4.3. Công suất lý thuyết của quạt ...................................................................42

4.4.4. Công suất yêu cầu của quạt ....................................................................42

4.4.5. Chọn loại quạt .........................................................................................43

4.5. Tính toán tổn thất nhiệt ...............................................................................44

4.5.1. Tổn thất nhiệt do VLS mang đi ...............................................................44

4.5.2. Tổn thất nhiêt do thiết bị truyền tải .........................................................44

4.5.3. Tổn thất nhiệt qua vách............................................................................45

4.6. Thiết kế mạch điện cho hệ thống ................................................................49

4.6.1. Thiết kế mạch động lực ...........................................................................49

4.6.2. Sơ đồ điều khiển ......................................................................................50

4.6.3. Tủ điện ....................................................................................................50

4.7. Thiết kế các bộ phận phụ khác ....................................................................51

4.7.1. Ống nối ....................................................................................................51

4.7.2. Ống mềm..................................................................................................51

4.8. Phân tích tính kinh tế của thiết bị ................................................................52

4.8.1. Giá đầu tƣ thiết bị ....................................................................................52

4.8.2. Phân tích hiệu quả kinh tế của thiết bị .....................................................54

4.9. Kết quả tính toán thiết kế ............................................................................55

4.9.1. Kết quả .....................................................................................................55

4.9.2. Thảo luận .................................................................................................57

CHƢƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................................58

5.1. Kết luận .......................................................................................................58

5.2. Kiến nghị .....................................................................................................58


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: