TIỂU LUẬN - Bể sinh bùn hoạt tính hiếu khí aerotank

 


So với công nghệ kỵ khí thì công nghệ hiếu khí có các ưu điểm là hiểu biết về quá trình xử lý đầy đủ hơn, hiệu quả xử lý cao hơn và triệt để hơn. Công nghệ hiếu khí không gây ô nhiễm thứ cấp như phương pháp hóa học, hóa lý.


Nhược điểm:

Nhưng công nghệ hiếu khí cũng có nhược điểm là thể tích công trình lớn và chiếm nhiều mặt bằng hơn. Chi phí xây dựng công trình và đầu tư thiết bị lớn hơn. Chi phí vận hành, đặc biệt chi phí cho năng lượng sục khí tương đối cao. Không có khả năng thu hồi năng lượng. Không chịu được những thay đổi đột ngột về tải trọng hữu cơ. Sau khi xử lý sinh ra một lượng bùn dư và lượng bùn này kém ổn định, do đó đòi hỏi về chi phí đầu tư để xử lý bùn. Xử lý  nước thải có tải trọng không cao như phương pháp kỵ khí.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ 1

I. Nguyên tắc 1

II. Ưu và nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải sinh học hiếu khí: 1

III. Mô tả quá trình sinh học hiếu khí: 1

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến các công trình xử lý nước thải sinh học hiếu khí: 6

CHƯƠNG 2:  BỂ BÙN HOẠT TÍNH HIẾU KHÍ AEROTANK 7

I. Khái niệm: 7

II. Quá trình bùn hoạt tính và phân loại bể bùn hoạt tính hiếu khí Aerotank: 7

1. Quá trình bùn hoạt tính: 7

2.  Phân loại bể Aerotank theo sơ đồ vận hành 8

Chương 3: QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ AEROTANK 12

I. Công thức tính toán và các chỉ tiêu thiết kế: 12

1. Khuấy trộn bùn hoạt tính tuần hoàn với nước thải cần xử lý: 12

2. Tiếp tục khuấy trộn bùn hoạt tính và nước thải bằng không khí hoặc máy khuấy trộn làm thoáng bề mặt. 12

II. Ví dụ tính toán công nghệ hệ thống xử lý: 17

CHƯƠNG 4: THÔNG SỐ VẬN HÀNH BỂ AEROTANK 24

I. Vận hành hệ thống bùn hoạt tính Aerotank: 24

II. Các thông số vận hành hệ thống: 25

1. Thông số vận hành: 25

2. Kiểm soát vận hành hệ thống: 26

3.Các vấn đề xảy ra khi vận hành và cách khắc phục: 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: