Tìm hiểu các phương pháp khai thác dầu thực vật

 


1.1. Nguyên liệu sản xuất dầu thực vật

1.1.1. Đại cương về nguyên liệu sản xuất dầu thực vật

Đối với thực vật, chất béo chủ yếu tích tụ ở quả và hạt. Chất béo còn có ở lá non, cành, vỏ, rễ,… nhưng ở những bộ phận này hàm lượng rất ít.

Trong công nghiệp ép dầu chỉ có những loại hạt hàm lượng dầu từ 15-20% trở lên mới có giá trị thực tế để tổ chức sản xuất và đảm bảo được các hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong khi sản xuất. Vì vậy người ta chia nguyên liệu sản xuất dầu làm 3 loại:

+ Loại có hàm lượng dầu cao: từ 40% trở lên; 

+ Loại có hàm lượng dầu trung bình: từ 30 đến 40%;

+ Loại có hàm lượng dầu thấp: từ 15 đến 30%.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 ......................................................................................................................... 1

TỔNG QUAN ...................................................................................................................... 1

1.1. Nguyên liệu sản xuất dầu thực vật ............................................................................. 1

1.1.1. Đại cương về nguyên liệu sản xuất dầu thực vật ....................................................... 1

1.1.2. Nguồn nguyên liệu có dầu tại Việt Nam ..................................................................... 2

1.2. Sơ lược về các phương pháp sản xuất dầu thực vật thô .......................................... 5

CHƯƠNG 2 ......................................................................................................................... 6

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG QUÁT .................................................................... 6

CHƯƠNG 3 ......................................................................................................................... 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC DẦU THỰC VẬT ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

3.1. Kỹ thuật khai thác dầu bằng phương pháp trích ly ................................................. 7

3.1.1. Bản chất hóa lý của quá trình trích ly ........................................................................ 7

3.1.2. Các dạng thiết bị trích ly dầu ..................................................................................... 9

3.1.3. Dung môi trích ly dầu ............................................................................................... 11

3.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến vận tốc và độ kiệt dầu khi trích ly .......................... 12

3.1.5. Phương pháp trích ly dầu thực vật trong công nghiệp ............................................ 14

3.1.6. Quy trình công nghệ khai thác dầu bằng phương pháp trích ly .............................. 16

3.2. Kỹ thuật khai thác dầu bằng phương pháp ép ....................................................... 19

3.2.1. Sơ chế........................................................................................................................ 20

3.2.2. Tách vỏ ..................................................................................................................... 20

3.2.3. Nghiền, cán thành bột ............................................................................................. 24

3.2.4. Chưng sấy bột nghiền .............................................................................................. 25

3.2.5. Ép dầu ...................................................................................................................... 30

3.2.6. Làm sạch dầu ........................................................................................................... 35

3.2.7. Xử lý khô dầu ........................................................................................................... 35

3.3. Phương pháp ép kết hợp trích ly.............................................................................. 36


3.4. Phương pháp ép nguội .............................................................................................. 36

3.4.1. Áp dụng .................................................................................................................... 36

3.4.2. Sơ đồ ép nguội ......................................................................................................... 36

3.4.3. Thuyết minh ............................................................................................................. 37

3.4.4. Đặc điểm của dầu ép nguội ..................................................................................... 38

3.4.5. Đặc điểm của bã ép .................................................................................................. 38

3.5. Phương pháp ướt (theo kiểu gia đình) ..................................................................... 38

3.5.1. Qui trình công nghệ phương pháp ướt (theo kiểu gia đình) ................................. 38

3.5.2. Thuyết minh công nghệ ........................................................................................... 39

3.5.3. Chất lượng thành phẩm .......................................................................................... 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 41


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: