BÁO cáo đồ án tốt nghiệp tìm hiểu công nghệ Flash và ứng dụng

 


Xuất phát từ sự phát triển của cuộc cách mạng KHKT của thế giới hiện nay đã làm cho lƣợng thông tin khoa học nói chung và khoa học sinh học nói riêng tăng nhƣ vũ bão. Một kiến thức đƣợc đƣa vào nhà trƣờng nhƣ trƣớc đây, sau 5-7 năm phát minh nay đã lạc hậu. Làm thế nào để giải quyết đƣợc mâu thuẫn vốn tiềm tàng trong giáo dục: khối lƣợng kiến thức tăng “siêu tốc” với quỹ thời gian học tập ở nhà trƣờng có hạn; giáo dục cần cập nhật ngay đƣợc với những kiến thức hiện đại, nhƣng để đƣa kiến thức đó vào chƣơng trình học tập cần phải có một thời gian khá lớn. Một giải pháp duy nhất đó là đổi mới PPDH, để trong cùng một thời gian lƣợng thông tin đƣợc cung cấp nhiều nhất, ngƣời học đƣợc trang bị khả năng tự cập nhật với thông tin hiện đại tốt nhất.


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15

Tổng quan về tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học 15 2.1

2.1.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong giáo dục ở một số

nƣớc trên thế giới. 15

2.1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học ở Việt

Nam……………… 16

Vai trò của phƣơng tiện trực quan, giáo án điện tử trong giảng dạy . 17 2.2

Tính sƣ phạm trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học 22 2.3

Tổng quan về chƣơng trình sinh học lớp 10 23 2.4

Nghiệp vụ sƣ phạm phần sinh học tế bào( sinh học 10) 24 2.5

2.5.1 Vị trí môn học 24

2.5.2 Đặc điểm tâm lý của học sinh trung học phổ thông 24

Tìm hiểu công nghệ Flash và xây dựng ứng dụng mô phỏng trong dạy học sinh học tế bào

Tìm hiểu về công cụ Adobe Flash CS5 26 2.6

2.6.1 Flash là gì? 26

2.6.2 Flash có thể làm đƣợc những gì? 27

2.6.3 Ƣu nhƣợc điểm của Flash 27

2.6.4 Cài đặt Adobe Flash CS5 28

2.6.5 Giới thiệu chung về Adobe Flash CS5 28

CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG PHẦN SINH HỌC

TẾ BÀO…………… 38

Thiết kế mô hình động trong quá trình dạy học sinh học tế bào bằng 3.1

phần mềm Adobe Flash CS5 38

3.1.1 Thiết kế mô hình động phải đảm bảo nguyên tắc trực quan 38

3.1.2 Thiết kế mô hình động đảm bảo tính chính xác hệ thống 39

3.1.3 Thiết kế mô hình động phải đảm bảo tính hiệu quả 39

3.1.4 Đảm bảo nguyên tắc lấy không gian bù thời gian 40

Quy trình thiết kế mô hình động trên phần mềm Adobe Flash CS5 . 40 3.2

Khảo sát hiện trạng hệ thống 43 3.3

3.3.1 Các nguồn điều tra 43

3.3.2 Phƣơng pháp điều tra 44

3.3.3 Chi tiết nội dung kết quả điều tra 44

3.3.4 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp 45

Biểu đồ phân rã chức năng hệ thống 46 3.4

3.4.1 Biểu đồ cấp 0 46

3.4.2 Biểu đồ cấp 1 46

3.4.3 Biểu đồ cấp 2 48

Tìm hiểu công nghệ Flash và xây dựng ứng dụng mô phỏng trong dạy học sinh học tế bào

Phân tích thiết kế chƣơng trình 50 3.5

3.5.1 Mô hình động phần sinh học tế bào 50

3.5.2 Sinh học tế bào 50

3.5.3 Phần trắc nghiệm khách quan 69

3.5.4 Thông tin tác giả 74

CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN 75

Kết quả đạt đƣợc của đề tài 75 4.1

Hạn chế của đề tài 75 4.2

Hƣớng phát triển của đề tài 75 4.3

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: