Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (L.ex Fr.) mới nhập nội ở Việt Nam

 


Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) (Cordyceps militaris) là một loài nấm ký sinh trên côn trùng, từ lâu đã được biết đến như một loại thảo dược quý hiếm và có nhiều tác dụng trong y học cũng như bồi bổ cơ thể. Trong các sách y học cổ của Trung Hoa và Tây Tạng, ĐTHT được xem là có sự cân bằng tuyệt vời giữa âm, dương và có thể chữa được nhiều loại bệnh hiểm nghèo như ung thư, thận và tăng cường hệ miễn dịch của con người.


NỘI DUNG:


1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 2

3. Yêu cầu của đề tài............................................................................................ 2

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài ............................................................................. 2

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ............................................................................. 2

Chương 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................ 3

1.1. Sơ lược về nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris .............................. 3

1.1.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris ...... 3

1.1.2. Sinh trưởng, phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris ....... 3

1.1.3. Giá trị dược liệu của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris ...... 5

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của nấm Đông

trùng hạ thảo Cordyceps militaris ....................................................... 9

1.2. Cơ sở khoa học của công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể .................... 12

1.2.1. Khái niệm công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể ......................... 12

1.2.2. Điều kiện nhân giống nấm dạng dịch thể ........................................... 13

1.2.3. Tính ưu việt của công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể ................ 14

1.3. Tình hình nghiên cứu, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps

militaris trên thế giới và ở Việt Nam ........................................................... 15

1.3.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo trên Thế giới... 15

1.3.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo ở Việt Nam ..... 27

Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 33

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu ................................................................ 33

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 33

2.1.2. Vật liệu nghiên cứu ........................................................................... 33

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu ................................................................... 34

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu ......................................................................... 34

2.2.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................... 34

2.3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 34

2.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 34

2.4.1. Thiết kế thí nghiệm............................................................................ 34

2.4.2. Bố trí thí nghiệm ............................................................................... 43

2.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ................................................ 43

2.5. Quy trình chuẩn bị thí nghiệm. ................................................................... 45

2.5.1. Nhân giống cấp 1 nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris ........ 45

2.5.2. Nhân giống cấp 2 nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

dạng dịch thể .................................................................................... 46

2.5.3. Nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris ................... 46

2.6. Phương pháp xử lý số liệu: ......................................................................... 47

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 48

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng đến sự sinh trưởng, phát

triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn

nhân giống cấp 1 ......................................................................................... 48

3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng, phát triển hệ

sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn

nhân giống cấp 1............................................................................... 48

3.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng, phát triển hệ

sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn

nhân giống cấp 1............................................................................... 50

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH môi trường, nguồn dinh dưỡng cacbon,

nguồn dinh dưỡng nito, cường độ lắc, tỷ lệ giống cấy đến sinh trưởng,

phát triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai

đoạn nhân giống cấp 2 dịch thể ................................................................... 52

3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng pH môi trưởng đến sinh trưởng, phát triển

hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn

nhân giống cấp 2 dịch thể ................................................................. 52

3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon đến sinh trưởng, phát

triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai

đoạn nhân giống cấp 2 dịch thể ......................................................... 55

3.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng nito tới sinh trưởng,

phát triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

trong giai đoạn nhân giống cấp 2 dịch thể ......................................... 58

3.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ lắc tới sự sinh trưởng, phát

triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai

đoạn nhân giống cấp 2 dịch thể ......................................................... 61

3.2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ giống cấy đến sinh trưởng, phát

triển hệ sợi nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai

đoạn nhân giống cấp 2 dịch thể ......................................................... 65

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng cacbon, dinh dưỡng nitơ,

nhiệt độ, cường độ ánh sáng đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm Đông

trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn nuôi trồng ...................... 68

3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn dinh dưỡng cacbon đến sinh trưởng,

phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong

giai đoạn nuôi trồng .......................................................................... 68

3.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn dinh dưỡng nito đến sinh trưởng,

phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong

giai đoạn nuôi trồng .......................................................................... 73

3.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến sự hình thành, phát triển quả

thể nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong giai đoạn

nuôi trồng ......................................................................................... 78

3.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến hình thành, phát

triển quả thể nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trong

giai đoạn nuôi trồng .......................................................................... 80

3.4. Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng

hạ thảo Cordyceps militaris mới nhập nội ở Việt Nam ............................. 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 85

1. Kết luận ......................................................................................................... 85

2. Kiến nghị ....................................................................................................... 86

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU .......................................... 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 88

PHỤ LỤC.......................................................................................................... 94


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: