BÀI GIẢNG - Môn học Thủy Lực (TỔNG CÔNG TY XD.TRƯỜNG SƠN - TRƯỜNG THCĐ & DẠY NGHỀ)Giảng dạy môn ThuỷLực cần gắn liền giữa lý thuyết và chương trình của các môn học có liên quan và ứng dụng. Học viên cần vận dụng tốt những kiến thức đã được củng cốvà phát triển đểvận dụng tốt cho các môn học khác trong chương trình đào tạo. 

Đểhọc viên nắm vững bài học cần có các ví dụ, hệthống bài tập đa dạng có liên quan và tính ứng dụng đối với các môn học khác.


NỘI DUNG:


Chương1. ÁP SUẤT THUỶTĨNH       9

1.1 Áp lực thuỷtĩnh-áp suất thuỷtĩnh 9 

1.2 Hai tính chất của áp suất thuỷtĩnh 10 

1.3 Công thức cơbản của thuỷtĩnh học 12 

1.4 Các loại áp suất-chiều cao đo áp      14 

1.5 Áp lực thuỷtĩnh        16 

-Câu hỏi,bài tập.         27 

Chương 2. CƠSỞTHUỶ ĐỘNG LỰC HỌC  28 

2.1 Các yếu tốmô tảdòng chất lỏng chuyển động 28 

2.2 Các yếu tốthuỷlực của dòng chất lỏng chuyển động   30 

2.3 Phân loại dòng chảy        31 

2.4 Phương trình liên tục của dòng chảy ổn định 33 

2.5 Phương trình Béc-nu-li 34 

2.6 Tổn thất thuỷlực 39 

-Câu hỏi,bài tập 45 

Chương 3. DÒNG CHẢY ĐỀU TRONG KÊNH VÀ TRONG ỐNG   46

3.1 Dòng chảy đều trong kênh hở46 

3.2 Dòng chảy đều có áp trong ống tròn 50 

-Câu hỏi,bài tập 55 

Chương 4. DÒNG CHẢY KHÔNG ĐỀU TRONG KÊNH    56 

4.1 Dòng chảy không đều trong kênh hở56 

4.2 Nước nhảy 60 

-Câu hỏi,bài tập.         66 

Chương 5. SÔNG VÀ CÁC YẾU TỐTHUỶVĂN CỦA SÔNG  67  5.1 Sông và hệsông 67 

5.2 Các đặc trưng chính của sông 69 

5.3 Sựtuần hoàn của nước-phương trình cân bằng nước   71 

5.4 Đặc tính của mưa và dòng chảy do mưa rào 73 

-Câu hỏi,bài tập 77 

Chương 6. ĐO ĐẠC THUỶVĂN SÔNG NGÒI       78

6.1 Đo mực nước sông 78 

6.2 Đo lưu tốc dòng chảy 80 

6.3 Tính lưu lượng dòng chảy 83 

- Câu hỏi,bài tập. 85 

Chương 7. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY    86

ỨNG VỚI TẦN SUẤT THIẾT KẾCÔNG TRÌNH     86

7.1 Xác định lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất TKCT khi có   86 

tài liệu thửy văn 

7.2 Xác định lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất TKCT khi   93 

thiếu tài liệu thuỷvăn 


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: