Mã hóa, truyền và giải mã tín hiệu âm thanh thời gian thực trên Matlab

 


NỘI DUNG:


PHẦN A :Mở đầu 3

PHẦN B:  Nội dung 4

I. Phần mềm Matlab trong môi trường Windows 4

1) Matlab là gì 4

2) MATLAB System 4

3) Tổng quan môi trường làm việc của Matlab 5

II.  Nội dung bài tập lớn 6

1) Khối lượng tử hóa tín hiệu 7

2) Nén tín hiệu 9

3) Khối Integer to Bit Converter 10

4)Khối mã chập 10

5) Khối điều chế QPSK 12

6) Kênh truyền cộng nhiễu AWGN (ADDITIVE WHITE GAUSSIAN NOISE) 13

7) Khối giải điều chế QPSK 14

8) Khối giải mã mã chập 15

9) Khối giải mã Bit to Integer Converter 15

10) Khối giải mã lượng tử hóa DPCM 16

11) Khối giãn tín hiệu 16

12) Khảo sát tỷ lệ lỗi bit trong đường truyền 17

PHẦN C:KẾT LUẬN 20


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: