SLIDE - Ứng dụng xử lí tín hiệu cho truyền thông Ultra-Wideband

 


NỘI DUNG:


Phần I    : Tổng quan về hệ thống UWB

Phần II   : Truyền thông UWB

Phần III  : Đánh giá về hệ thống UWB


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: