Xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại xã Tân Thạch huyện Châu Thành – Bến Tre (Full)NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu luận văn

2. Mục tiêu của luận văn

3. Nội dung nghiên cứu

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Ý nghĩa khoa học của luận văn

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ1.1 Chất thải rắn

1.2 Khái niệm thu gom CTR

1.3 Một số phương pháp xử lí chất thải rắn hiện nay

1.4 Các vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn

1.5 Phân loại chất thải rắn tại nguồn

1.6 Tổng quan và đánh giá nhận xét về các mô hình quản lí và bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng (CBEM)

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN CỦA XÃ TÂN THẠCH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE2.1 Điều kiện tự nhiên

2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

2.2.1 Điều kiện kinh tế

2.2.2 Điều kiện xã hội

2.3 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội

2.3.1 Định hướng  phát triển kinh tế

2.3.2 Định hướng phát triển xã hội 

2.4 Hiện trạng thu gom và phân loại chất thải rắn của xã Tân Thạnh

2.4.1 Tình hình thu gom chất thải rắn

2.4.2 Tình hình xử lí chất thải rắn

2.4.3 Tác động của ô nhiễm chất thải rắn

2.5       Đánh giá hiện trạng quản lí chất thải rắn

CHƯƠNG 3: DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN TẠI XÃ TÂN THẠCH ĐẾN NĂM 2020
3.1 Dự báo mức độ gia tăng dân số

3.1.1 Dự báo dân số toàn tỉnh Bến Tre

3.1.2 Dự báo dân số huyện Châu Thành

3.1.3 Dự báo dân số xã Tân Thạch – Châu Thành

3.2 Dự báo sự biến đổi thành phần và khối lượng chất thải rắn của Bến Tre 

3.2.1 Thành phần khối lượng và dự báo sự biến đổi của rác thải sinh hoạt

3.2.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế

3.3      Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp


CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM – PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN CỦA XÃ TÂN THẠCH4.1 Xây dựng  mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn

4.1.1 Nguyên tắc của mô hình thu gom và phân loại rác thải tại nguồn

4.1.2 Sơ đồ thu gom -  phân loại 

4.2 Đề xuất các biện pháp xử lí chất thải rắn của xã Tân Thạnh

4.2.1 Mô hình ủ phân qui mô gia đình

4.2.2 Mô hình ủ biogas

4.3 Kế hoạch thực hiện
LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: