Xây dựng phần mềm luyện thi TOEIC

 


Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.

Bằng internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc đẩy sự khai sinh và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống xã hội giảm thiểu được sức lao động của con người, tăng hiệu học tập của con người. Luyện thi Tiếng Anh cũng là lĩnh vực được quan tâm. Trong phạm vi của đồ án tốt nghiệp chúng em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng phần mềm luyện thi TOEIC”. Nội dung của đồ án đi vào việc tìm hiểu nghiệp vụ của bài toán luyện thi trắc nghiệm. Chúng em sẽ phân tích thiết kế cho bài toán luyện thi trắc nghiệm đồng thời đưa ra cài đặt cho hệ thống luyện thi TOEIC


NỘI DUNG:


PHẦN I:  MỞ ĐẦU 10

1. Lý do chọn đề tài 10

2. Đối tượng nghiên cứu 10

3. Phạm vi nghiên cứu 11

1. Mục đích nghiên cứu 11

5. Phương pháp nghiên cứu 11

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 12

7. Cấu trúc của báo cáo 12

PHẦN 2: NỘI DUNG 13

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU VỀ LẬP TRÌNH TRÊN POCKET PC 13

1.1. Giới thiệu về POCKET PC (PPC) 13

1.1.1.  Khái niệm chung 13

1.1.2. Ứng dụng 13

1.1.3. Đặc điểm kĩ thuật 13

1.1.4. Hệ điều hành Pocket PC 14

1.1.5. Bộ nhớ trong PPC 14

1.1.6. Phần mềm chạy trên PPC 15

1.1.7. Thiết bị Pocket PC 15

1.2. Lập trình cho thiết bị di động PPC trên nền Windows Mobile. 17

1.2.1. Thiết lập môi trường. 17

1.2.2. Tạo một ứng dụng cho các thiết bị PPC 18

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM LUYỆN THI TOEIC 26

2.1 Giới thiệu đề tài 26

2.2 Hình thức thi TOEIC 26

2.3. Nghiệp vụ của phần mềm luyện thi TOEIC 27

2.3. 1 Phần dành cho thí sinh. 27

2.3.2 Phần dành cho người quản trị. 28

2.4. Phương pháp nghiên cứu 28

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 28

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 28

CHƯƠNG 3:  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29

3.1. Biểu đồ UseCase 29

3.1.1 Xác định các tác nhân và UseCase 29

3.1.2 Biểu đồ UseCase tổng quan. 29

3.1.3 UseCase mô tả phần đăng nhập. 30

3.1.4 UseCase mô tả phần thay đổi mật khẩu. 31

3.1.5 UseCase mô tả phần quản lý đề thi. 32

3.1.6 UseCase quản lý thống kê thí sinh dự thi. 33

3.1.7 UseCase nhập thông tin dự thi. 34

3.1.8 UseCase thực hiện test. 35

3.2. Biểu đồ tuần tự. 36

3.2.1. Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng dự thi. 36

3.2.2 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng nhập câu hỏi. 37

3.2.3 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng sửa câu hỏi. 37

3.2.4 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng xóa câu hỏi. 38

3.2.5 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng đăng nhập. 38

3.2.6 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng thay đổi mật khẩu. 39

3.2.7 Biểu đồ tuần tự mô tả chức năng thay thống kê thí sinh. 39

3.3. Biểu đồ lớp. 40

CHƯƠNG 4:  THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 42

4.1. Các bảng dữ liệu 42

4.2. Chi tiết các bảng trong CSDL 42

4.2.1. Bảng User 42

4.2.2 Bảng TestListen 43

4.2.3 Bảng Test 44

4.2.4 Bảng SingleQuestionOfReading: 44

4.2.5 Bảng SerialNumber 45

4.2.6 Bảng ReadingPassage 45

4.2.7 Bảng PictureDescription: 45

4.2.8 Bảng PassageQuestion 46

4.2.9 Bảng MediaForListening 46

4.2.10 Bảng Error_Recognition 47

4.2.11 Bảng Administrator 47

4.3 Biểu đồ mô tả cơ sở dữ liệu (Database Diagram). 48

CHƯƠNG 5:  THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN 49

5.1. Giao diện phía quản trị hệ thống (Adminstrator). 49

5.1.1 Giao diện đăng nhập hệ thống. 49

5.1.2 Giao diện quản lý phần đọc hiểu (Reading comprehension). 51

5.1.3 Giao diện quản lý phần hoàn thành câu (Sentence completion). 52

5.1.4 Giao diện quản lý phần tìm lỗi sai (Error Recognition). 54

5.1.5 Giao diện quản lý phần nghe (Listening question). 55

5.2 Giao diện phía thí sinh dự thi (Candidate). 57

5.2.1 Giao diện đăng ký dự thi. 57

5.2.2 Giao diện chính. 58

5.2.3 Giao diện dự thi phần đọc hiểu (Reading comprehension). 60

5.2.4 Giao diện dự thi phần hoàn thành câu (Sentence completion). 61

5.2.5 Giao diện dự thi phần tìm lỗi sai (Error Recognition). 63

CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 65

6.1. Kiến trúc của phần mềm. 65

6.2. Mô tả các thành phần để cài đặt. 65

6.2.1 Thành phần Webservice. 65

6.2.2 Thành phần Client dành cho người dự thi. 66

6.2.3 Thành phần Client dành cho người quản lý. 66

6.2.4 Thử nghiệm chương trình. 66

PHẦN III: KẾT LUẬN 67

PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 69


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: