Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX

 


Những năm gần đây, mạng vô tuyến phát triển bùng nổ nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người sử dụng. Nằm trong xu thế đó mạng WiMAX ra đời nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đa dạng không dây tốc độ cao cho người sử dụng mọi lúc mọi nơi. 

WiMAX hoạt động mềm dẻo với các chế độ khác nhau như cấu hình điểm – đa điểm, cấu hình lưới và cấu hình chuyển tiếp. Đồ án “Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX” của sinh viên Nguyễn Huy Quang lớp D08VT tập trung tìm hiểu các trường trong cấu trúc khung MAC tại ba chế độ hoạt động khác nhau của WiMAX.

Nội dung của đồ án được trình bày mạch lạc theo kết cấu sau:

Tổng quan về WiMAX

Mô hình phân lớp của WiMAX

Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX


NỘI DUNG:


Mục lục I

Danh mục hình vẽ IV

Danh mục bảng VI

Thuật ngữ viết tắt VII

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về WiMAX 3

1.1 Giới thiệu về WiMAX 3

1.2 Các chuẩn WiMAX 5

1.2.1 Chuẩn IEEE 802.16 – 2001 5

1.2.2 Các chuẩn bổ sung của WiMAX 7

1.3 Phân loại 10

1.4 Đặc điểm chung của WiMAX 11

1.5 Hệ thống WiMAX 12

1.5.1 Mô hình hệ thống 12

1.5.2 Cấu hình mạng 16

1.6 Một số kĩ thuật sử dụng trong WiMAX 18

1.6.1 Kĩ thuật OFDM 18

1.6.2 Chuỗi bảo vệ 20

1.6.3 Kĩ thuật song công 22

1.6.4 Kĩ thuật OFDMA 23

1.6.5 Điều khiển công suất 24

1.6.6 Điều chế thích nghi 25

1.7 Ưu nhược điểm của WiMAX 26

1.7.1 Ưu điểm 26

1.7.2 Nhược điểm 28

1.8 Các ứng dụng của WiMAX 29

1.9 Kết luận chương 30

Chương 2: Mô hình phân lớp của WiMAX 32

2.1 Mô hình phân lớp 32

2.2 Lớp MAC 33

2.2.1 Lớp con hội tụ (MAC CS) 34

2.2.2 Lớp con phần chung MAC (MAC CPS) 35

2.2.3 Lớp con bảo mật (MAC PS) 41

2.2.4 MAC PDU 44

2.3 Lớp vật lí 52

2.4 Kết luận chương 54

Chương 3: Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX 55

3.1 Cấu trúc khung TDD 55

3.1.1 Cấu trúc OFDM symbol 55

3.1.2 Cấu trúc khung TDD 56

3.2 Cấu hình trúc khung trong chế độ PMP 59

3.2.1 Chế độ PMP 59

3.2.2 Cấu trúc khung MAC 60

3.3 Cấu trúc khung trong chế độ Mesh 64

3.3.1 Cấu hình lưới Mesh 64

3.3.2 Cấu trúc và hoạt động của khung MAC 66

3.4 Cấu trúc khung trong chế độ Multihop 73

3.4.1 Cấu hình chuyển tiếp Multihop Relay 73

3.4.2 Cấu trúc khung MAC và hoạt động. 74

3.5 Kết luận chương 79

Kết luận chung 80

Tài liệu tham khảo 81


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: