Luận văn thạc sỹ - Năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) là cầu nối để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV đi vào nền nếp, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền. Thông qua hoạt động của đội ngũ BCV đã góp phần đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thông tin kịp thời, có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tình hình trong tỉnh; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lớn, các mục tiêu, dự án của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các cấp. Mặt khác, tích cực góp phần làm tốt công tác đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.NỘI DUNG:


LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BẢNG, HÌNH

TÓM TẮT LUẬN VĂN

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH 7

1.1. Báo cáo viên cấp tỉnh 7

1.1.1. Khái niệm về báo cáo viên cấp tỉnh 7

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh 7

1.1.3. Đặc điểm hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh 8

1.2. Năng lực của báo cáo cáo viên cấp tỉnh 8

1.2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 8

1.2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 9

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 12

1.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 13

1.3.1. Nâng cao năng lực báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập quốc tế 13

1.3.2. Nâng cao năng lực BCV để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh 14

1.3.3. Năng lực báo cáo viên còn hạn chế trong yêu cầu công tác 14

1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở một số địa phương và bài học rút ra cho tỉnh Lạng Sơn 15

1.4.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Yên Bái 15

1.4.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực báo cáo viên ở tỉnh Đắc Lắc 16

1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Lạng Sơn 16

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN 18

2.1. Giới thiệu về cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 18

2.1.1. Quá trình thành lập cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 18

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Ban Tuyên giáo Tinh ủy 19

2.1.3. Cơ cấu tổ chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 19

2.1.4. Kết quả hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 20

2.2. Đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh 21

2.2.1. Số lượng báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 21

2.2.2. Cơ cấu đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Tỉnh Lạng Sơn 22

2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo cáo viên cấp tỉnh 23

2.3. Yêu cầu về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 24

2.3.1. Phương pháp xác định yêu cầu về năng BCV cấp tỉnh 24

2.3.2. Yêu cầu về năng lực của báo cáo viên cấp tỉnh 24

2.4. Thực trạng năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 27

2.4.1. Thực trạng về kiến thức 27

2.4.2. Thực trạng về kỹ năng 27

2.4.3. Thực trạng về đạo đức, phẩm chất chính trị 30

2.5. Đánh giá chung về năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 32

2.5.1. Đánh giá về kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 32

2.5.2. Đánh giá thực trạng ưu điểm của đội ngũ BCV cấp tỉnh tỉnh Lạng Sơn 33

2.5.3. Đánh giá thực trạng hạn chế đội ngũ BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 34

2.5.4.  Nguyên nhân của hạn chế 39

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC BÁO CÁO VIÊN CẤP TỈNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN 41

3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực BCV cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 41

3.1.1. Mục tiêu nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 41

3.1.2. Phương hướng nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh 42

3.2. Giải pháp nâng cao năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 61

3.2.1. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng 61

3.2.2. Giải pháp về lựa chọn, kiện toàn, bổ sung báo cáo viên 47

3.2.3. Xây dựng khung năng lực báo cáo viên cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn 47

3.2.4. Giải pháp về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của báo cáo viên cấp tỉnh 50

3.2.5. Giải pháp về chế độ đãi ngộ, khuyến khích 51

3.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với việc nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp tỉnh 52

3.3. Kiến nghị 53

3.3.1. Với Ban Tuyên giáo Trung ương 53

3.3.2. Với Tỉnh ủy Lạng Sơn 54

KẾT LUẬN 55


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: