ĐỒ ÁN - Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

 


Hiện nay, thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa chưa có một hệ thống chuyên biệt nào để lưu trữ thông tin sách và việc mượn trả sách tại thư viện trường. Việc quản lý độc giả mượn trả sách bằng thủ công còn nhiều bất cập như: mất nhiều thời gian, sổ sách nhiều, dễ sai sót trong thống kê,… Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượn trả sách được dễ dàng và thuận tiện. Từ những yêu cầu trên cùng với sự góp ý của các thầy cô giáo, nhóm chúng em quyết định chọn để tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa”.


NỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 1

3. Mục đích nghiên cứu 1

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 1

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 1

6. Phương pháp nghiên cứu 1

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 1

CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường CĐCN Tuy Hòa 2

1.2. Trung Tâm Thông Tin – Thư viện 2

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 4

2.1. Quá trình khảo sát 4

2.1.1. Địa điểm khảo sát 4

2.1.2. Lịch trình khảo sát 4

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 4

2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 4

2.2.2 Thực trạng quản lý thư viện 4

2.2.2.1. Quy trình nhập sách 4

2.2.2.2. Quy trình mượn tài liệu 4

2.2.2.3. Quy trình trả tài liệu 5

2.2.2.4. Thống kê báo cáo, in ấn 5

2.2.2.5. Xử lý sách thanh lý. 5

2.2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại 5

2.2.4. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới 5

2.2.5. Yêu cầu cần đạt được của hệ thống mới 6

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 7

3.1. Quy trình nhập tài liệu 7

3.2. Quy trình mượn tài liệu 7

3.3. Quy trình trả tài liệu 8

3.4. Xử lý độc giả vi phạm 8

3.5. Quy trình xử lý tài liệu 8

3.6. Quy trình tìm kiếm thông tin 9

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO UML 10

4.1. Các chức năng của hệ thống 10

4.1.1. Quản trị hệ thống 10

4.1.2. Quản lý tài liệu 10

4.1.3. Quản lý độc giả 10

4.1.4. Quản lý mượn, trả tài liệu 10

4.1.5. Tìm kiếm thông tin 10

4.1.6. Thống kê, báo cáo và in ấn 11

4.2. Biểu đồ Usecase 11

4.2.1. Danh sách actor của hệ thống 11

4.2.2 Danh sách Use case của hệ thống 11

4.2.3. Vẽ biểu đồ Usecase 13

4.2.3.1. Biểu đồ Usecase tổng quát 13

4.2.3.2. Biểu đồ Usecase “Quản trị hệ thống” 13

4.2.3.3. Biểu đồ Usecase “Quản lý tài liệu” 13

4.2.3.4. Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả” 14

4.2.3.5. Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu” 14

4.2.3.6. Biểu đồ Usecase “tìm kiếm thông tin” 15

4.2.3.7. Biểu đồ Usecase “thống kê, báo cáo” 16

4.2.3.8. Biểu đồ Usecase “In ấn” 16

4.2.4. Đặc tả các Usecase 16

4.2.4.1. Đặc tả Usecase “quản trị hệ thống” 16

4.2.4.2. Đặc tả Usecase “Quản lý tài liệu” 21

4.2.4.3. Đặc tả Usecase “Quản lý độc giả” 23

4.2.4.4. Đặc tả Usecase “Quản lý mượn, trả” 25

4.2.4.5. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm thông tin” 27

4.2.4.6. Đặc tả Usecase “Thống kê, báo cáo” 28

4.2.4.7. Đặc tả Usecase “In ấn” 33

4.3. Biểu đồ lớp 34

4.3.1. Danh sách các lớp 34

4.3.1.1. Lớp “NguoiDung” (Người dùng) 34

4.3.1.2. Lớp “DocGia” (Độc giả) 35

4.3.1.3. Lớp “XulyVP” (Xử lý vi phạm) 35

4.3.1.4. Lớp “Lop” (Lớp) 36

4.3.1.5. Lớp “Khoa” (Khoa) 36

4.3.1.6. Lớp “NganhHoc” (Ngành học) 37

4.3.1.7. Lớp “PhanLoai” (Phân loại) 37

4.3.1.8. Lớp “TheLoai” (Thể Loại) 38

4.3.1.9. Lớp “TacGia” (Tác giả) 38

4.3.1.10. Lớp “NhaXB” (Nhà Xuất bản) 39

4.3.1.11. Lớp “NhaCC” (Nhà cung cấp) 39

4.3.1.12. Lớp “NgonNgu” (Ngôn Ngữ) 40

4.3.1.13. Lớp “Tailieu” (Tài liệu) 40

4.3.1.14. Lớp “PhieuNhap” (Phiếu nhập) 41

4.3.1.15. Lớp “TaiLieuCT” (Tài liệu chi tiết) 42

4.3.1.16. Lớp “MuonTraTL” (Mượn trả tài liệu) 42

4.3.1.17. Lớp “TLThanhLy” (Tài liệu thanh lý) 43

4.3.1.18. Lớp “GiayToKhac” (Giấy tờ khác) 43

4.3.2. Vẽ biểu đồ lớp 44

4.3.2.1. Biểu đồ lớp hệ thống 44

4.3.2.2. Biểu đồ các lớp độc giả 44

4.3.2.3. Biểu đồ các lớp Mượn trả 45

4.3.2.4. Biểu đồ các lớp tài liệu 46

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 47

5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 47

5.1.1. Bảng “tblNguoiDung” (Người dùng) 47

5.1.2. Bảng “tblQuyenHan” (Quyền Hạn) 47

5.1.3. Bảng “tblKhoa” (Khoa) 47

5.1.4 Bảng “tblChucDanh” (Chức danh) 47

5.1.5 Bảng “tblNganhHoc” (Ngành học) 48

5.1.6. Bảng “tblPhanLoai” (Phân loại) 48

5.1.7. Bảng “tblTheLoai” (Thể loại) 48

5.1.8. Bảng “tblTacGia” (Tác giả) 48

5.1.9. Bảng “tblNhaXB” (Nhà xuất bản) 48

5.1.10. Bảng “tblNhaCungCap” (Nhà cung cấp) 49

5.1.11. Bảng “tblNgonNgu” (Ngôn ngữ) 49

5.1.12. Bảng “tblSLTang” (Số lượng tầng) 49

5.1.13 Bảng “tblViTriGia” (Vị trí giá) 49

5.1.14. Bảng “tblLop” (Lớp) 50

5.1.15. Bảng “tblDocGia” (Độc giả) 50

5.1.16. Bảng “tblTaiLieu” (Tài liệu) 50

5.1.17. Bảng “tblPhieuNhap” (Phiếu nhập) 51

5.1.18. Bảng “tblMuonTraTL” (Mượn trả tài liệu) 51

5.1.19.  Bảng “tblTLThanhLy” (Tài liệu thanh lý) 52

5.1.20. Bảng “tblXuLyVP (Xử lý độc giả vi phạm) 52

5.1.21. Bảng “tblGiayToKhac” (Giấy tờ khác) 52

5.1.22. Bảng “tblQDThuVien” (Quy định thư viện) 52

5.1.23. Bảng “tblTLChiTiet” (Tài liệu chi tiết) 53

5.1.24. Bảng “tblMenu” (Menu) 53

5.1.25. Bảng “tblTB_ThongKe” (Thống kê) 53

5.2. Biểu đồ quan hệ 54

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN 55

6.1. Giao diện website. 55

6.1.1. Giao diện trang chính 55

6.1.2. Giao diện trang tìm kiếm 56

6.2.  Giao diện chương trình ứng dụng 58

6.2.1. Giao diện chính 58

6.2.2. Giao diện đăng nhập 58

6.2.3. Giao diện cấu hình kết nối server 59

6.2.4. Giao diện đổi mật khẩu 59

6.2.5. Giao diện cập nhật thông tin tài liệu 60

6.2.6. Giao diện cập nhật thông tin độc giả 61

6.2.7. Giao diện tìm kiếm 62

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63

7.1. kết luận 63

7.1.1 Kết quả đạt được 63

7.1.2. Hạn chế 63

7.1.3. Hướng phát triển 63

7.2. Kiến nghị 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: