ĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế Chung cư Phúc Yên (Thuyết minh + Full Bản vẽ)

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

1.1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TRÌNH 1

1.2. SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TRÚC 2

1.3. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 3

       1.3.1.HỆ KẾT CẤU KHUNG 3

1.3.2. HỆ KẾT CẤU KHUNG GIẰNG 4

1.4. NỘI DUNG LUẬN VĂN 5

1.5 NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN VÀ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 6

1.5.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN KẾT CẤU BTCT 6

1.5.2. VẬT LIỆU DÙNG TÍNH TOÁN 8

1.5.3. NGUYÊN TẮC CHUNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 8

1.5.4 VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIẢM HOẠT TẢI 10

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ SÀN ỨNG LỰC TRƯỚC TẦNG ĐIỂN HÌNH

2.1. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC VÀ CƠ SỞ TÍNH TOÁN 12

2.1.1. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN 12

2.1.2. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 13

2.2. TẢI TRỌNG 15

2.2.1. TĨNH TẢI 15

2.2.2. TĨNH TẢI TƯỜNG XÂY TRÊN SÀN 16

2.2.3. HOẠT TẢI 16

2.3. VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ ỨNG SUẤT BAN ĐẦU TRONG CỐT THÉP CĂNG 16

2.3.1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG 16

2.3.2. ỨNG SUẤT BAN ĐẦU TRONG CỐT THÉP CĂNG 17

2.4. CHỌN TẢI TRỌNG CÂN BẰNG VÀ NỘI LỰC 17

2.4.1. TẢI TRỌNG CÂN BẰNG 17

2.4.2. NỘI LỰC 18

2.4.3. TRÌNH TỰ GIẢI NỘI LỰC BẰNG PHẦN MỀM SAFE 8.0.6 18

2.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁP 26

2.5.1. XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG CÁP 26

2.5.2. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁP 27

2.6. KIỂM TRA ỨNG SUẤT TRONG SÀN 29

2.6.1. LÚC BUÔNG NEO 29

2.6.2. TRONG GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG 37

2.7. TÍNH CỐT THÉP THƯỜNG 39

2.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC 45

2.9. KIỂM TRA CHỌC THỦNG SÀN 50

2.10. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG 51

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ

SƠ ĐỒ HÌNH HỌC 53

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN 54

TÍNH TOÁN BẢN THANG 54

3.1. TẢI TRỌNG 54

3.2. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 55

3.3. TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN THANG 59

3.4. BỐ TRÍ CỐT THÉP 60

3.5. TÍNH TOÁN DÂM D1000x350 ; D600x350 ; D300x500 60

CHƯƠNG 4 : KHUNG KHÔNG GIAN

4.1. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC 67

4.2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỦA CẤU KIỆN 67

4.2.1. KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT VÁCH 67

4.3. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN 68

4.4. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 68

4.4.1. TẢI TRỌNG ĐỨNG 68

4.4.2. TẢI TRỌNG GIÓ 69

4.4.2.1. THÀNH PHẦN TĨNH 69

4.4.2.2. THÀNH PHẦN ĐỘNG 69

4.5. TỔ HỢP NỘI LỰC 74

4.5.1. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI GÁN VÀO SƠ ĐỒ TÍNH 74

4.5.2. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ HỢP NỘI LỰC 74

4.6. TÍNH THÉP KHUNG 76

4.6.1. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN KHUNG KHÔNG GIAN TRÊN ETABS 76

4.6.2. TÍNH THÉP KHUNG TRỤC 2 85

4.6.3. TÍNH TOÁN CỐT ĐAI TRONG CỘT 89

4.7. TÍNH VÁCH VTM1 & V1 89

4.7.1. MÔ HÌNH 89

4.7.2. TÍNH THÉP CHO MỖI PHẦN TỬ CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM 89

4.7.3. TÍNH THÉP CHO MỖI PHẦN TỬ CHỊU KÉO ĐÚNG TÂM 90

4.8. CHUYỂN VỊ NGANG LỚN NHẤT TẠI ĐỈNH CÔNG TRÌNH 90

CHƯƠNG 5 : THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT

5.1. PHÂN CHIA ĐƠN NGUYÊN 92

5.2. THỐNG KÊ CÁC ĐẶC TRƯNG TIÊU CHUẨN VÀ TÍNH TOÁN 92

CHƯƠNG 6 : MÓNG CỌC ÉP ỨNG LỰC TRƯỚC

6.1. CHỌN KÍCH THƯỚC VÀ VẬT LIỆU LÀM CỌC 106

6.2. CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG 106

6.3. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 107

6.3.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 107

6.3.2. THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN 109

6.3.3. THEO CHỈ TIỀU CƠ LÝ 112

6.4. TÍNH MÓNG 114

6.4.1. KIỂM TRA MÓNG M1 114

6.4.1.1 KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 115

6.4.1.2. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 116

6.4.1.3. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 119

6.4.1.4. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 123

6.4.1.4.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MÓNG QUY ƯỚC 123

6.4.1.4.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 123

6.4.1.4.3. KIỀM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 124

6.4.1.5. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI NGANG 130

6.4.1.6. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO ĐÀI CỌC 136

6.4.1.6.1. SƠ ĐỒ TÍNH 136

6.4.1.6.2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 137

6.4.2. KIỂM TRA MÓNG M2 138

6.4.2.1. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 139

6.4.2.2. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 141

6.4.2.3. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 143

6.4.2.4. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI MÓNG QUY ƯỚC 144

6.4.2.4.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 144

6.4.2.4.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 145

6.4.2.4.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 146

6.4.2.5. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI NGANG 150

6.4.2.6. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO ĐÀI CỌC 155

6.4.3. KIỂM TRA MÓNG M3 156

6.4.3.1. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 157

6.4.3.2. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 158

6.4.3.3. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 160

6.4.3.4. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 161

6.4.3.4.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MÓNG QUY ƯỚC 161

6.4.3.4.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 162

6.4.3.4.4. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 162

6.4.3.6. TÍNH CỐT THÉP CHO ĐÀI CỌC 171

6.4.3.6.1. SƠ ĐỒ TÍNH 172

6.4.3.6.2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 172

6.5. TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH CẨU LẮP 173

CHƯƠNG 7 : MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

7.1. CHỌN KÍCH THƯỚC VÀ VẬT LIỆU LÀM CỌC 178

7.1.1. SỨC CHỊU TẢI CHO PHÉP CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 178

7.2. CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG 178

7.3. TÍNH MÓNG M1 179

7.3.1. THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN 179

7.3.2. THEO CHIÊU VẬT LÝ 181

7.3.3. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 184

7.3.4. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 185

7.3.5. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 187

7.3.6. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI MÓNG QUY ƯỚC 188

7.3.6.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MÓNG QUY ƯỚC 188

7.3.6.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 188

7.3.6.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 189

7.3.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI NGANG 194

7.3.8. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO ĐÀI 200

7.3.8.1. SƠ ĐỒ TÍNH 200

7.3.8.2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 200

7.4. TÍNH MÓNG M2 201

7.4.1. THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN 202

7.4.2. THEO CHỈ TIÊU VẬT LÝ 202

7.4.3. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 203

7.4.4. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 205

7.4.5. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 206

7.4.6. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 208

7.4.6.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 208

7.4.6.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 209

7.4.6.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 210

7.4.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI NGANG 214

7.4.8. TÍNH CỐT THÉP CHO ĐÀI 219

7.5. TÍNH MÓNG M3 220

7.5.1. THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN 221

7.5.2. THEO CHỈ TIÊU VẬT LÝ 223

7.5.3. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 226

7.5.4. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 227

7.5.5. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 229

7.5.6. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI MÓNG QUY ƯỚC 230

7.5.6.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 230

7.5.6.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 230

7.5.6.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 231

7.5.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỂN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG 236

7.5.8. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO ĐÀI 240

7.6. TÍNH MÓNG M4 241

7.6.1. THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN 242

7.6.2. THEO CHỈ TIÊU VẬT LÝ 242

7.6.3. KIỂM TRA TẢI TÁC DỤNG LÊN ĐẦU CỌC 243

7.6.4. KIỂM TRA XUYÊN THỦNG 244

7.6.5. TÍNH CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG THEO LỰC CẮT 244

7.6.6. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI DƯỚI MÓNG KHỐI QUY ƯỚC 246

7.6.6.1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 246

7.6.6.2. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 247

7.6.6.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC 248

7.6.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN QUANH CỌC KHI CỌC CHỊU TẢI TRỌNG NGANG 252

7.6.8. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO ĐÀI CỌC 256

7.6.8.1. SƠ ĐỒ TÍNH 257

7.6.8.2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 257

CHƯƠNG 8 : THIẾT KẾ TƯỜNG VÂY

8.1. TÍNH CHIỀU DÀI ỔN ĐỊNH CẮM VÀO TRON ĐẤT KHI TƯỜNG VÂY ĐÀO TỜI Z=7.3m VỚI 1 NEO CÁCH MẶT ĐẤT l=3m 261

8.2. TÍNH CHIỀU DÀI ỔN ĐỊNH CẮM VÀO TRONG ĐẤT KHI TƯỜNG VÂY ĐÀO TỚI Z=3m MÀ KHÔNG CÓ NEO 266

8.3. SO SÁNH NỘI LỰC GIỮA TÍNH BẰNG TAY VÀ SAP2000 ( MÔ HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP DẨM ĐẲNG TRỊ ) 273

8.4. TÍNH THÉP TƯỜNG VÂY 280

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: