Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy Thủy Điện Khe Diên

 


NỘI DUNG:


Chương 1: Mục đích, phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ.


Chương 2: Quy định về quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.

+ Định nghĩa quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.

+ Quy định quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.


Chương 3: Phân cấp điều độ HTĐ.

+ Phân cấp điều độ.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị liên quan đến vận hành NMTĐ Khe Diên.


Chương 4: Qui định về điều chỉnh tần số, điện áp trong HTĐ.

+ Quy định về điều khiển tần số.

+ Quy định về điều khiển điện áp.


Chương 5: Chế độ lập và thực hiện phương thức vận hành.

+ Đăng ký phương thức huy động.

+ Thông báo phương thức huy động.

+ Đăng ký sửa chữa.


Chương 6: Công tác chỉ huy điều độ.

+ Lệnh chỉ huy điều độ.

+ Quy định về chế độ giao nhận ca.

+ Quy định về chế độ báo cáo số liệu.


Chương 7: Xử lý sự cố.

+ Nguyên tắc chung.

+ Phối hợp xử lý sự cố giữa Điều độ điện lực, NMTĐ.


Chương 8: Tổ chức thông tin liên lạc vận hành.

Chương 9: Thông số kỹ thuật chính của NMTĐ Khe DiênLINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:


Chương 1: Mục đích, phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ.


Chương 2: Quy định về quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.

+ Định nghĩa quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.

+ Quy định quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.


Chương 3: Phân cấp điều độ HTĐ.

+ Phân cấp điều độ.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị liên quan đến vận hành NMTĐ Khe Diên.


Chương 4: Qui định về điều chỉnh tần số, điện áp trong HTĐ.

+ Quy định về điều khiển tần số.

+ Quy định về điều khiển điện áp.


Chương 5: Chế độ lập và thực hiện phương thức vận hành.

+ Đăng ký phương thức huy động.

+ Thông báo phương thức huy động.

+ Đăng ký sửa chữa.


Chương 6: Công tác chỉ huy điều độ.

+ Lệnh chỉ huy điều độ.

+ Quy định về chế độ giao nhận ca.

+ Quy định về chế độ báo cáo số liệu.


Chương 7: Xử lý sự cố.

+ Nguyên tắc chung.

+ Phối hợp xử lý sự cố giữa Điều độ điện lực, NMTĐ.


Chương 8: Tổ chức thông tin liên lạc vận hành.

Chương 9: Thông số kỹ thuật chính của NMTĐ Khe DiênLINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: