SÁCH - Lý thuyết và bài tập xử lý tín hiệu số - Ấn bản dành cho sinh viên (Tống Văn On Cb)

 


Nội dung quyển sách Lý Thuyết Và Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số này trình bày các vấn đề cơ bản của xử lý tín hiệu số và người đọc có thể sử dụng quyển sách này theo hai cách:


1. Xem quyển sách như là tài liệu tự học môn xử lý tín hiệu số theo phương pháp học thông qua các thí dụ.


2. Xem quyển sách như là tài liệu tham khảo cho môn xử lý tín hiệu số trong đó có nhiều thí dụ và bài tập có lời giải.


Quyển sách này bao gồm 9 chương, mỗi chương được trình bày theo mô hình tóm tắt lý thuyết kèm theo các thí dụ và phần bài tập có lời giải.


Chương 1: Giới thiệu các vấn đề thuộc nền tảng của xử lý tín hiệu số bao gồm việc mô tả và đặc trưng hóa các tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc, phép chập và các phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.

Chương 2: Khảo sát việc biểu diễn các tín hiệu thời gian rời rạc trong miền tần số. Cụ thể chương này đề cập đến biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT), một số tính chất của DTFT và xem xét cách sử dụng DTFT để giải các phương trình sai phân và thực hiện phép chập.

Chương 3: Bao gồm các vấn đề quan trọng liên quan đến việc lấy mẫu các tín hiệu thời gian liên tục, trong đó có định lý lấy mẫu và hiện tượng aliasing

Chương 4: Trình bày các biến đổi z, một công cụ toán học dùng trong việc khảo sát các tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc, công cụ này tương đương với biến đổi Laplace đối với các tín hiệu và hệ thống thời gian liên tục.

Chương 5: Khảo sát hàm hệ thống, đây là biến đổi z của đáp ứng xung đơn vị của hệ thống tuyến tính và bất biến. Chương này cũng giới thiệu một số loại hệ thống như bộ lọc cho qua mọi tần số, các bộ lọc có pha tuyến tính và pha tối thiểu, các hệ thống có hồi tiếp.

Chương 6: Giới thiệu DFT, một số tính chất của DFT. Ý tưởng chính trong chương này là việc nhân các DFT của hai chuỗi tương đương với phép chập vòng trong miền thời gian.

Chương 7: Khai triển một số giải thuật có hiệu quả để tính DFT của một chuỗi có chiều dài hữu hạn.

Chương 8: Giới thiệu các phương pháp khác nhau để thực hiện một hệ thống thời gian rời rạc, tuyến tính và bất biến, khảo sát độ nhạy của các thực hiện đối với việc lượng tử hóa các hệ số của bộ lọc. Chương này còn phân tích việc truyền nhiểu làm tròn trong việc thực hiện dạng dấu chấm cố định các hệ thống.

Chương 9: Trình bày các kỹ thuật thiết kế các bộ lọc bất biến và tuyến tính, FIR và IIR


Toàn bộ nội dung quyển sách này được biên soạn dựa trên quyển "Theory and problems of digital signal processing" của Monson H. Hayes - Nhà xuất bản McGraw-Hill.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: