Skkn tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

 
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh (HS) học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có một môn học mới, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 là “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động trải nghiê ̣m sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này như: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.


NỘI DUNG:


1. Trải nghiệm – một phương pháp dạy học hiệu quả ........................................... 2

1.1. Một số cách học tập gắn với thực tế ..................................................................... 2

1.1.1. Học qua thực hành, thực tập .......................................................................... 2

1.1.2. Học qua trải nghiệm ...................................................................................... 2

1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................................................................ 3

1.2.1. Khái niệm ...................................................................................................... 3

1.2.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo............................................... 3

1.3. So sánh hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................ 4

1.4. So sánh hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoài giờ lên lớp ............. 6


2. Thực trạng dạy học tin học ở trường THPT: một số hạn chế và nguyên nhân . 7

2.1. Thực trạng............................................................................................................. 7

2.2. Nguyên nhân và giải pháp .................................................................................... 8


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .............................................................. 9

1. Giải pháp 1: Đề xuất mục tiêu, yêu cầu cần đạt của hoạt động trải nghiệm

sáng tạo trong dạy học Tin học cấp THPT ............................................................ 9

1.1. Mục tiêu ................................................................................................................ 9

1.1.1. Mục tiêu chung của hoạt động TNST ........................................................... 9

1.1.2. Mục tiêu của hoạt động TNST bậc THPT ..................................................... 9

1.1.3. Mục tiêu của hoạt động TNST trong dạy học Tin học bậc THPT ................ 9

1.2. Yêu cầu cần đạt .................................................................................................. 10

1.2.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất ..................................................................... 10

1.2.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung ............................................................. 10

1.2.3. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tin học ...................................... 11

1.3. Các chỉ số đối với yêu cầu cần đạt của hoạt động TNST trong dạy học Tin học

THPT ......................................................................................................................... 13


2. Giải pháp 2: Đề xuất nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

trong dạy học môn Tin học bậc THPT ................................................................ 14


 


2.1. Trường học ......................................................................................................... 14

2.2. Văn hóa du lịch ................................................................................................... 14

2.3. Giao thông .......................................................................................................... 14

2.4. Kinh tế ................................................................................................................ 15

2.5. Công nghiệp ........................................................................................................ 15

2.6. Y tế ..................................................................................................................... 15

2.7. Khoa học công nghệ ........................................................................................... 15


3. Giải pháp 3: Cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học

Tin học cấp THPT ............................................................................................... 15

3.1. Hình thức tổ chức hoạt động TNST ................................................................... 15

3.1.1. Hình thức có tính khám phá ........................................................................ 16

3.1.2. Hình thức tha gia lâu dài ............................................................................. 16

3.1.3. Hình thức thể nghiệm, tương tác ................................................................. 16

3.1.4. Hình thức cống hiến .................................................................................... 16

3.2. Cách thức tổ chức các hoạt động TNST trong dạy học Tin học ........................ 16

3.2.1. Câu lạc bộ Tin học ....................................................................................... 16

3.2.2. Tổ chức trò chơi .......................................................................................... 18


3.2.4. Tham quan dã ngoại .................................................................................... 21

3.2.5. Hoạt động giao lưu ...................................................................................... 21

3.2.6. Các phong trào, hội thi Tin học ................................................................... 21

3.3. Thiết kế và tổ chức triể n khai hoạt động TNST ................................................. 24


4. Giải pháp 4: Đánh giá trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh

THPT ................................................................................................................... 26

4.1. Xây dựng các tiêu chí cho các năng lực cần đánh giá ........................................ 26

4.1.1. Đánh giá theo năng lực ................................................................................ 26

4.1.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá hoạt động ........................................ 28

4.2. Xác định phương pháp và công cụ đánh giá ...................................................... 29

4.2.1. Các hình thức và phương pháp đánh giá năng lực ...................................... 29

4.2.2. Một số công cụ đánh giá .............................................................................. 31


5. Giải pháp 5: Khai thác hiệu quả CNTT trong hoạt động TNST ..................... 32

5.1. Sử dụng Microsoft Powerpoint .......................................................................... 32

5.2. Sử dụng hệ thống trường học ảo ........................................................................ 35

5.3. Cuộc thi Hải ly tin học quốc tế (Bebras contest) ................................................ 35

5.4. Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức kiểm tra trắc

nghiệm trực tuyến ...................................................................................................... 36

5.5. Quản lý lớp học thông minh với ClassDojo ....................................................... 37


6. Giải pháp 6: Một số kinh nghiệm triển khai hoạt động TNST trong dạy học

Tin học ở trường THPT ....................................................................................... 38

6.1. Lập kế hoạch ....................................................................................................... 38

6.2. Thông báo rộng rãi ............................................................................................. 39

6.3. Sắp xếp thời khóa biểu ....................................................................................... 39

6.4. Duy trì hoạt động ................................................................................................ 39

6.5. Tổng kết, đánh giá hoạt động ............................................................................. 39 


IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ....................................................................... 39

1. Kết quả thực hiện ............................................................................................. 39

2. Hiệu quả thực hiện ........................................................................................... 44


V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ........................... 45

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo...................................................................... 45

2. Đối với các trường THPT ................................................................................ 45

3. Đối với giáo viên ............................................................................................. 45
Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: