Tổng quan về công ty cổ phần may Hưng Yên

 


Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng năm đem lại cho công ty doanh thu cũng như lợi nhuận cao. 

Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tìm hiều của chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân  cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần May Hưng Yên đã giúp đỡ em trong quá trình tìm hiều, thu thập thông tin về công ty và những nghiệp vụ kế toán áp dụng. 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 3

DANH MỤC VIẾT TẮT 4

DANH MỤC BẢNG  BIỂU 5

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên 6

1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên 6

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 6

1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn 8

1.2.1. Chức năng nhiệm vụ 8

1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: 9

1.3. Đặc điểm về sản xuất 9

1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 9

1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm 10

1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10

1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12

1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12

1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 13

1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 16

1.5.1 Quy mô lao động: 16

1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 16

1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân 17

1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 17

1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh 17

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 19

2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên 19

2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên 20

2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 24

2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng 26

2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán 26

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 28

4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung 28

4.1.1. Thuận lợi 28

4.1.2. Khó khăn 29

4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị 29

4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý 29

4.2.2. Về phát triển thị trường 30

4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán 31

4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán 31

4.3.2. Về hình thức sổ 31

4.3.3. Về phân công lao động kế toán. 32

4.3.4 Về trang thiết bị 32

4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC 33

4.4.1. Ưu điểm 33

4.4.2. Nhược điểm 36

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 39

5.1. Lý do chon đề tài 39

5.2. Vấn đề cần giải quyết 39

5.3. Phương hướng giải quyết 39

KẾT LUẬN 40

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

PHỤ LỤC 42LINK DOWNLOAD

 


Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng năm đem lại cho công ty doanh thu cũng như lợi nhuận cao. 

Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tìm hiều của chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân  cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán công ty cổ phần May Hưng Yên đã giúp đỡ em trong quá trình tìm hiều, thu thập thông tin về công ty và những nghiệp vụ kế toán áp dụng. 


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU 3

DANH MỤC VIẾT TẮT 4

DANH MỤC BẢNG  BIỂU 5

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên 6

1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên 6

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 6

1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn 8

1.2.1. Chức năng nhiệm vụ 8

1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: 9

1.3. Đặc điểm về sản xuất 9

1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 9

1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm 10

1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10

1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12

1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12

1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 13

1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 16

1.5.1 Quy mô lao động: 16

1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 16

1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân 17

1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 17

1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh 17

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 19

2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên 19

2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên 20

2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 24

2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng 26

2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán 26

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 28

4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung 28

4.1.1. Thuận lợi 28

4.1.2. Khó khăn 29

4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị 29

4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý 29

4.2.2. Về phát triển thị trường 30

4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán 31

4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán 31

4.3.2. Về hình thức sổ 31

4.3.3. Về phân công lao động kế toán. 32

4.3.4 Về trang thiết bị 32

4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC 33

4.4.1. Ưu điểm 33

4.4.2. Nhược điểm 36

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 39

5.1. Lý do chon đề tài 39

5.2. Vấn đề cần giải quyết 39

5.3. Phương hướng giải quyết 39

KẾT LUẬN 40

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

PHỤ LỤC 42LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: