Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Samsung Industrial Việt Nam

 


Nền kinh tế nước trong những năm  gần  đây phát  triển theo hướng mở cửa làm  xuất hiện nhiều thành phần kinh  tế  khiến cho  tính cạnh  tranh giữa các Doanh Nghiệp tăng rõ rệt. Các Doanh nghiệp muốn vươn lên  và  khẳng  định vị  trí  của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý,  điều hành  hoạt  động sản xuất  kinh  doanh  của mình, đặc biệt là công tác kế toán vốn bằng tiền.

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một Doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để DN hoàn thành cũng như thực hiện quá trình  sản  xuất  kinh  doanh  của  mình. Trong điều kiện hiện nay, phạm vi hoạt động của  DN  không  còn bị  giới  hạn  ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng  cường  hợp  tác với nhiều nước  trên thế  giới. Do  đó, quy mô và kết cấu của Vốn bằng tiền rất lớn  và  phức  tạp,  việc  sử  dụng  và  quản  lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHỮ  VIẾT TẮT   VÀ  KÝ HIỆU 4

DANH MỤC CÁC SƠ  ĐỒ, ĐỒ THỊ,  BẢNG BIỂU 5

LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG  1: CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VỀ  KẾ TOÁN  VỐN  BẰNG  TIỀN  VÀ  CÁC KHOẢN THANH TOÁN 9

1.1 Nhiệm  vụ kế toán vố n bằng tiền và  các khoản thanh toán 9

1.2 Nguyên tắc kế  toán vố n bằng tiền và các khoản thanh toán 9

1.2.1 Nguyên tắc kế  toán vố n bằng tiền 9

1.2.2 Nguyên tắc kế  toán các khoản thanh toán 10

1.3 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản  thanh toán 11

1.3.1 Kế toán vố n bằng tiền. 11

1.3.1.1 Kế toán tiền mặt 11

1.3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 15

1.3.1.3 Kế toán tiền đang chuyển 19

1.3.2 Kế toán các khoản thanh toán 21

1.3.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 21

1.3.2.2 Kế toán phải thu nội bộ 24

1.3.2.3 Kế toán phải thu khác 26

1.3.2.4 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 28

1.3.2.5 Kế toán các khoản tạm ứng 30

1.3.2.6 Kế toán vay ngắn hạn. 32

1.3.2.7 Kế toán phải trả người bán 34

1.4 Các hình thức ghi sổ 37

1.4.1 Hình thức  kế toán Nhật ký chung 37

1.4.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán  Nhật ký chung 37

Trình tự luân chuyển chứng từ 37

1.4.2 Hình thức  kế toán Nhật  ký - sổ cái 39

1.4.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán Nhật  ký – Sổ cái 39

1.4.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo  hình thức Nhật ký –  Sổ cái 39

1.4.3 Hình thức  kế toán Chứng từ ghi sổ 40

 

1.4.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán Chứng từ ghi sổ 40

1.4.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ  ghi sổ 41

1.4.4 Hình thức  ghi sổ kế toán Nhật  ký -  Chứng từ 43

1.4.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  Nhật  ký -   Chứng từ (NKCT) 43

1.4.4.2 Trình tự ghi  sổ kế toán theo hình thức  kế toán Nhật  ký -  Chứng từ 43

1.4.5 Hình thức  ghi sổ kế toán máy 44

1.4.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán máy 44

1.4.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo  hình thức kế toán máy 45

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CHUNG VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN  VỐN  BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SAMSUNG

INDUSTRIAL VIỆT NAM 47

2.1 Tìm  hiểu chung về công ty  TNHH Samsung Industrial Việt Nam 47

2.1.1. Quá trình hình thành và phát  triển của công ty TNHH Samsung  Industrial  Việt Nam 47

2.1.1.1. Khái quát chung về công ty TNHH  Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.2. Chức  năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.2.1. Chức  năng của công ty 47

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 48

2.1.3. Tổ  chức bộ  máy quản lý của công TNHH  Samsung Industrial Việt Nam 48

2.1.3.1. Sơ  đồ tổ chức  bộ máy  quản  lý của công ty TNHH  Samsung  Industrial  Việt Nam 48

2.1.3.2. Chức  năng, nhiệm vụ của các phòng ban 49

2.1.3.3. Mối quan hệ  giữa các phòng ban trong  công ty 49

2.1.4. Tổ  chức công tác kế toán tại công ty 50

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức  bộ  máy kế toán tại công ty 50

2.1.4.2. Chức  năng, nhiệm vụ của các kế toán viên 51

2.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại  công ty TNHH  Samsung  Industrial  Việt Nam 52

2.1.5.1. Chế độ kế toán hiện nay đang áp dụng tại công ty 52

2.1.5.2. Phương pháp kế  toán áp dụng trong công ty 52

2.1.5.3. Hình thức  ghi sổ kế toán của công ty 53

 

2.2. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Samsung Industrial Việt Nam 55

2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền 55

2.2.1.1. Kế toán tiền mặt 55

2.2.1.3 Kế toán tiền gửi  ngân hàng 72

2.2.2 Kế toán các khoản thanh toán 93

2.2.2.1 Kế toán các khoản tạm ứng 93

2.2.2.2 Kế toán phải thu khách hàng 102

2.2.2.3 Kế toán phải trả người bán 112

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN  THIỆN  KẾ  TOÁN  VỐN  BẰNG  TIỀN   VÀ  CÁC  KHOẢN  THANH  TOÁN TẠI  CÔNG  TY TNHH SAMSUNG  INDUSTRIAL VIỆT NAM 132

3.1 Phân tích Báo cáo tài chính tài chính tại Công ty TNHH Samsung  Industrial  Việt Nam 132

3.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản. 132

3.1.2 Phân tích cơ cấu  nguồn vốn 134

3.1.3 Phân tích khả năng  thanh toán 135

3.1.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh 136

3.2 Một số nhận xét đánh giá về thực trậng công tác kế toán vốn bằng tiền và các

kho ản  thanh toán tại  Công ty TNHH Samsung Industrial Việt Nam 137

3.2.1  Ưu,  nhược điểm ........................................................ Error! Bookmark  not defined.

3.2.1.1 Ưu điểm 138

3.2.1.2 Nhược điểm 140

3.3 Một số giải pháp nhằm  hoàn thiện công tác kế  toán vốn  bằng  tiền và  các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 140

3.3.1 Công ty nên định kỳ kiểm kê  quỹ tiền mặt 141

3.3.2. Hoàn thiện về  hệ thống sổ sách 141

KẾT LUẬN 142

PHỤ LỤC 143LINK DOWNLOAD

 


Nền kinh tế nước trong những năm  gần  đây phát  triển theo hướng mở cửa làm  xuất hiện nhiều thành phần kinh  tế  khiến cho  tính cạnh  tranh giữa các Doanh Nghiệp tăng rõ rệt. Các Doanh nghiệp muốn vươn lên  và  khẳng  định vị  trí  của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý,  điều hành  hoạt  động sản xuất  kinh  doanh  của mình, đặc biệt là công tác kế toán vốn bằng tiền.

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một Doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để DN hoàn thành cũng như thực hiện quá trình  sản  xuất  kinh  doanh  của  mình. Trong điều kiện hiện nay, phạm vi hoạt động của  DN  không  còn bị  giới  hạn  ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng  cường  hợp  tác với nhiều nước  trên thế  giới. Do  đó, quy mô và kết cấu của Vốn bằng tiền rất lớn  và  phức  tạp,  việc  sử  dụng  và  quản  lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.


NỘI DUNG:


MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CHỮ  VIẾT TẮT   VÀ  KÝ HIỆU 4

DANH MỤC CÁC SƠ  ĐỒ, ĐỒ THỊ,  BẢNG BIỂU 5

LỜI NÓI ĐẦU 7

CHƯƠNG  1: CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VỀ  KẾ TOÁN  VỐN  BẰNG  TIỀN  VÀ  CÁC KHOẢN THANH TOÁN 9

1.1 Nhiệm  vụ kế toán vố n bằng tiền và  các khoản thanh toán 9

1.2 Nguyên tắc kế  toán vố n bằng tiền và các khoản thanh toán 9

1.2.1 Nguyên tắc kế  toán vố n bằng tiền 9

1.2.2 Nguyên tắc kế  toán các khoản thanh toán 10

1.3 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản  thanh toán 11

1.3.1 Kế toán vố n bằng tiền. 11

1.3.1.1 Kế toán tiền mặt 11

1.3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 15

1.3.1.3 Kế toán tiền đang chuyển 19

1.3.2 Kế toán các khoản thanh toán 21

1.3.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 21

1.3.2.2 Kế toán phải thu nội bộ 24

1.3.2.3 Kế toán phải thu khác 26

1.3.2.4 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 28

1.3.2.5 Kế toán các khoản tạm ứng 30

1.3.2.6 Kế toán vay ngắn hạn. 32

1.3.2.7 Kế toán phải trả người bán 34

1.4 Các hình thức ghi sổ 37

1.4.1 Hình thức  kế toán Nhật ký chung 37

1.4.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán  Nhật ký chung 37

Trình tự luân chuyển chứng từ 37

1.4.2 Hình thức  kế toán Nhật  ký - sổ cái 39

1.4.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán Nhật  ký – Sổ cái 39

1.4.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo  hình thức Nhật ký –  Sổ cái 39

1.4.3 Hình thức  kế toán Chứng từ ghi sổ 40

 

1.4.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán Chứng từ ghi sổ 40

1.4.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ  ghi sổ 41

1.4.4 Hình thức  ghi sổ kế toán Nhật  ký -  Chứng từ 43

1.4.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức  Nhật  ký -   Chứng từ (NKCT) 43

1.4.4.2 Trình tự ghi  sổ kế toán theo hình thức  kế toán Nhật  ký -  Chứng từ 43

1.4.5 Hình thức  ghi sổ kế toán máy 44

1.4.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức  kế toán máy 44

1.4.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo  hình thức kế toán máy 45

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CHUNG VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN  VỐN  BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SAMSUNG

INDUSTRIAL VIỆT NAM 47

2.1 Tìm  hiểu chung về công ty  TNHH Samsung Industrial Việt Nam 47

2.1.1. Quá trình hình thành và phát  triển của công ty TNHH Samsung  Industrial  Việt Nam 47

2.1.1.1. Khái quát chung về công ty TNHH  Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.2. Chức  năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 47

2.1.2.1. Chức  năng của công ty 47

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 48

2.1.3. Tổ  chức bộ  máy quản lý của công TNHH  Samsung Industrial Việt Nam 48

2.1.3.1. Sơ  đồ tổ chức  bộ máy  quản  lý của công ty TNHH  Samsung  Industrial  Việt Nam 48

2.1.3.2. Chức  năng, nhiệm vụ của các phòng ban 49

2.1.3.3. Mối quan hệ  giữa các phòng ban trong  công ty 49

2.1.4. Tổ  chức công tác kế toán tại công ty 50

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức  bộ  máy kế toán tại công ty 50

2.1.4.2. Chức  năng, nhiệm vụ của các kế toán viên 51

2.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại  công ty TNHH  Samsung  Industrial  Việt Nam 52

2.1.5.1. Chế độ kế toán hiện nay đang áp dụng tại công ty 52

2.1.5.2. Phương pháp kế  toán áp dụng trong công ty 52

2.1.5.3. Hình thức  ghi sổ kế toán của công ty 53

 

2.2. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Samsung Industrial Việt Nam 55

2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền 55

2.2.1.1. Kế toán tiền mặt 55

2.2.1.3 Kế toán tiền gửi  ngân hàng 72

2.2.2 Kế toán các khoản thanh toán 93

2.2.2.1 Kế toán các khoản tạm ứng 93

2.2.2.2 Kế toán phải thu khách hàng 102

2.2.2.3 Kế toán phải trả người bán 112

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN  THIỆN  KẾ  TOÁN  VỐN  BẰNG  TIỀN   VÀ  CÁC  KHOẢN  THANH  TOÁN TẠI  CÔNG  TY TNHH SAMSUNG  INDUSTRIAL VIỆT NAM 132

3.1 Phân tích Báo cáo tài chính tài chính tại Công ty TNHH Samsung  Industrial  Việt Nam 132

3.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản. 132

3.1.2 Phân tích cơ cấu  nguồn vốn 134

3.1.3 Phân tích khả năng  thanh toán 135

3.1.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh 136

3.2 Một số nhận xét đánh giá về thực trậng công tác kế toán vốn bằng tiền và các

kho ản  thanh toán tại  Công ty TNHH Samsung Industrial Việt Nam 137

3.2.1  Ưu,  nhược điểm ........................................................ Error! Bookmark  not defined.

3.2.1.1 Ưu điểm 138

3.2.1.2 Nhược điểm 140

3.3 Một số giải pháp nhằm  hoàn thiện công tác kế  toán vốn  bằng  tiền và  các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Samsung Industrial  Việt Nam 140

3.3.1 Công ty nên định kỳ kiểm kê  quỹ tiền mặt 141

3.3.2. Hoàn thiện về  hệ thống sổ sách 141

KẾT LUẬN 142

PHỤ LỤC 143LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: