MẠNG MÁY TÍNH - PHẦN CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CHIA ĐIA CHỈ IP

 


Tài liệu tham khảo về địa chỉ IP

l-Các dạng bài tập về dịa chỉ IP

Dạng 1: Bài tập xuôi.

Cho một địa chỉ IP, biết số bit cần mượn hoặc số host. Yêu cầu tìm ra các subnet, địa chỉ đầu (first address), địa chỉ cuối (last 

address), địa chỉ quảng bá (broadcast address), host range (dải địa chỉ khả dụng của từng host).

Dạng 2: Bài tập ngược.

Cho một địa chỉ host thuộc một subnet nào đó với subnet mask. 

Xác định số bit đã mượn, xác định xem địa chỉ đó thuộc subnet nào, địa chỉ IP đã sử dụng để subneting (chia mạng) là địa chỉ 

nào. Liệt kê các subnet, địa chỉ đầu tiên, địa chỉ cuối cùng, địa chỉ broadcast của từng subnet.

2. Các bước làm bài


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: