Nghiên cứu chiết xuất tinh chế các hợp chất từ dược liệu để sử dụng làm chất chuẩn phục vụ công tác kiểm nghiệm thuốc và nghiên cứu dược liệu

 


Tổng quan về một số hợp chất chiếu xuất điều chế. Giới thiêu kết quả nghiên cứu thực nghiệm điều chế các chất: strychnin sulfat; berberin clorid; rotundin sulfat; rutin; quercetin; eucalyptol; acid oleanolic; ginsenosid-Rd và ginsenosid-Rb1; majonosid-R2; ginsenosid-Re; ginsenosid G-Rg1; naringin; curcumin I; damnacanthal và nordamnacanthal; scopoletin; eleutherol; eleutherin và isoeleutherin; 1-methoxy 2-methyl 3-hydroxy anthraquinon từ cao quả nhàu, soranjidiol; allicin và acid asiatic. ứng dụng chất chuẩn điều chế được trong nghiên cứu dược liệu.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: