ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân

 


NỘI DUNG:


PHẦN I:.2


LỜI MỞ ĐẦU. . 2


PHẦN II: . 4


LẬP LUẬN KINH TẾKỸTHUẬT. 7


PHẦN III:.


TỔNG QUAN VỀNGUYÊN LIỆU.


PHẦN IV:. 15


CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. . 15


A. Chọn phương pháp chếbiến. 15


B. Qui trình công nghệsản xuất cà phê nhân bằng phương pháp khô. 16


C. Qui trình công nghệsản xuất cà phê rang xay . 24


PHẦN V: . 29


TÍNH CÂN BẰNG NGUYÊN LIỆU . 29


5.1.Tình hình sản xuất của nhà máy. 29


5.2. Cân bằng vật chất cho sản xuất cà phê nhân. 29


5.3. Tính cân bằng vật chất cho sản xuất cà phê rang. 36


PHẦN VI:. 39


TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG. . 39


6.1. Cân bằng nhiệt lượng cho quá trình sản xuất cà phê nhân. 39


6.2. Cân bằng nhiệt lượng cho cà phê rang xay . 44


PHẦN VII: . 49


TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ. 49


A. Tính và chọn thiết bịcho dây chuyền cà phê nhân. . 49


B. Tính chọn thiết bịdây chuyền sản xuất cà phê rang . 66


PHẦN VIII: . 74


TÍNH TỔCHỨC VÀ TÍNH XÂY DỰNG. 74


I. Tính tổchức . 74


II. Tính xây dựng. 78


PHẦN IX:. 87


TÍNH HƠI - NƯỚC - ĐIỆN. . 87


A. Tính hơi . 87


B. Tính nước. 88


C. Tính điện. 91


PHẦN X: . 99


TÍNH KINH TẾ. . 99


A. Tính cho xây dựng. 99


B. Tính cho trang thiết bịnhà máy. 101


PHẦN XI:. 106


AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆSINH CÔNG NGHIỆP. . 106


PHẦN XII:. . 109


KẾT LUẬN. . 109


TÀI LIỆU THAM KHẢO. 110


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: