Thiết bị đo mức - Nguyên lý - Cấu hình - Lắp đặt - Ứng dụng

 


Tài  liệu  này  biên  soạn  nhằm  mục  đích  giới  thiệu  các  kiến  thức  cơ  bản  về nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, cách thức lắp đặt, cấu hình, kiểm tra và cân chỉnh các thiết bị đo mức.


NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN  ...........................................................................................  5

1.1. Khái niệm chung  ..................................................................................................  5

1.2. Các phƣơng pháp đo mức  ....................................................................................  6

CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO MỨC  ............................................................  9

2.1. Đo mức sử dụng cảm biến áp suất  .......................................................................  9

2.1.1. Nguyên lý  ......................................................................................................  9

2.1.2. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  13

2.1.3. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  14

2.1.4. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  15

2.2. Đo mức sử dụng cảm biến kiểu điện dung  .........................................................  15

2.2.1. Nguyên lý  ....................................................................................................  15

2.2.2. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  18

2.2.3. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  24

2.2.4. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  24

2.3. Đo mức sử dụng phao chìm (đo mức kiểu thế chỗ)  ...........................................  24

2.3.1. Nguyên lý  ....................................................................................................  24

2.3.2. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  27

2.3.3. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  29

2.3.4. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  29

2.4. Đo mức sử dụng sóng siêu âm  ...........................................................................  30

2.4.1. Nguyên lý  ....................................................................................................  30

2.4.2. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  31

2.4.3. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  35

2.4.4. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  35

2.5. Đo mức sử dụng sóng radar  ...............................................................................  36

2.5.1. Nguyên lý  ....................................................................................................  36

2.5.2. Các kiểu cảm biến đo mức sử dụng sóng radar và ứng dụng  .....................  38

2.5.3. Tầm đo và khoảng cách giới hạn  ................................................................  41 

Diễn Đàn Bảo Dưỡng công nghiệp VN  Vinamain.com 

2.5.4. Điều kiện đo  ................................................................................................  41

2.5.5. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  42

2.5.6. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  44

2.5.7. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  45

2.6. Đo mức sử dụng phóng xạ  .................................................................................  45

2.6.1. Nguyên lý và ứng dụng  ...............................................................................  45

2.6.2. Hệ thống đo  .................................................................................................  47

2.6.3. Tính toán tín hiệu đo  ...................................................................................  49

2.6.4. Giá trị đo, độ nhạy, tầm đo  .........................................................................  52

2.6.5. Hƣớng dẫn lắp đặt  .......................................................................................  54

2.6.6. Điều kiện hoạt động  ....................................................................................  56

2.6.7. Điều kiện công nghệ  ...................................................................................  56


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: