ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN TIN (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

 


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1 Tổng quan về kĩ thuật truyền dữ liệu 3

1.1. Thông tin và truyền thông 3

1.2. Các dạng thông tin và xử lý thông tin 4

1.3. Khái quát mạng truyền số liệu 5

1.4. Mạng truyền số liệu 6

1.5. Sự giảm và biến dạng tín hiệu 8

CHƯƠNG 2 Mã hóa và điều chế 11

2.1. Phổ tần của tín hiệu 11

2.2. Mã hóa 13

2.3. Điều chế 17

CHƯƠNG 3 Các kĩ thuật truyền dữ liệu 23

3.1. Kĩ thuật truyền đồng bộ và bất đồng bộ 23

3.2. Các mã phát hiện lỗi 30

3.3. Mã nén dữ liệu 34

3.4. Các giao thức liên kết dữ liệu. 36

CHƯƠNG 4 Điều khiển liên kết dữ liệu 38

4.1. Cấu hình đường truyền tín hiệu 38

4.2. Điều khiển luồng 38

4.3. Điều khiển lỗi 39

4.4. Các giao thức điều khiển liên kết số liệu 40

CHƯƠNG 5 Các kĩ thuật truyền dữ liệu số 51

5.1. Kĩ thuật ghép kênh phân chia theo tần số 51

5.2. Ghép kênh phân chia theo thời gian 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


LINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1 Tổng quan về kĩ thuật truyền dữ liệu 3

1.1. Thông tin và truyền thông 3

1.2. Các dạng thông tin và xử lý thông tin 4

1.3. Khái quát mạng truyền số liệu 5

1.4. Mạng truyền số liệu 6

1.5. Sự giảm và biến dạng tín hiệu 8

CHƯƠNG 2 Mã hóa và điều chế 11

2.1. Phổ tần của tín hiệu 11

2.2. Mã hóa 13

2.3. Điều chế 17

CHƯƠNG 3 Các kĩ thuật truyền dữ liệu 23

3.1. Kĩ thuật truyền đồng bộ và bất đồng bộ 23

3.2. Các mã phát hiện lỗi 30

3.3. Mã nén dữ liệu 34

3.4. Các giao thức liên kết dữ liệu. 36

CHƯƠNG 4 Điều khiển liên kết dữ liệu 38

4.1. Cấu hình đường truyền tín hiệu 38

4.2. Điều khiển luồng 38

4.3. Điều khiển lỗi 39

4.4. Các giao thức điều khiển liên kết số liệu 40

CHƯƠNG 5 Các kĩ thuật truyền dữ liệu số 51

5.1. Kĩ thuật ghép kênh phân chia theo tần số 51

5.2. Ghép kênh phân chia theo thời gian 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: