SÁCH - Hóa Học Hữu Cơ - FULL Tập 1 + 2 (Đặng Như Tại & Ngô Thị Thuận)Sách gồm các chương sau:


Chương 1: Đại cương về Hoá học Hữu cơ

Chương 2: Hidrocacbon no

Chương 3: Hidrocacbon không no

Chương 4: Hidrocacbon thơm

Chương 5: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Chương 6: Hoá học lập thể

Chương 7: Phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ

Chương 8: Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

Chương 9: Hợp chất cơ nguyên tố

Chương 10: Ancol, Phenol và Ete
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 5

GIÁO TRÌNH - Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập 1 (Đặng Như Tại & Trần Quốc Sơn & Phan Tống Sơn)


LINK DOWNLOAD


SÁCH - Hóa Học Hữu Cơ - Tập 1 (Đặng Như Tại & Ngô Thị Thuận)


LINK DOWNLOAD 


SÁCH - Hóa Học Hữu Cơ - Tập 2 (Đặng Như Tại & Ngô Thị Thuận)


LINK DOWNLOAD 


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Sách gồm các chương sau:


Chương 1: Đại cương về Hoá học Hữu cơ

Chương 2: Hidrocacbon no

Chương 3: Hidrocacbon không no

Chương 4: Hidrocacbon thơm

Chương 5: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Chương 6: Hoá học lập thể

Chương 7: Phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ

Chương 8: Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

Chương 9: Hợp chất cơ nguyên tố

Chương 10: Ancol, Phenol và Ete
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 5

GIÁO TRÌNH - Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập 1 (Đặng Như Tại & Trần Quốc Sơn & Phan Tống Sơn)


LINK DOWNLOAD


SÁCH - Hóa Học Hữu Cơ - Tập 1 (Đặng Như Tại & Ngô Thị Thuận)


LINK DOWNLOAD 


SÁCH - Hóa Học Hữu Cơ - Tập 2 (Đặng Như Tại & Ngô Thị Thuận)


LINK DOWNLOAD 


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: