Thiết kế hệ thống thiết bị sấy băng tải để sấy khoai tây cắt lát với năng suất 100 kg sản phẩm mỗi giờ (Thuyết minh + Bản vẽ)

 


1. Tên đề tài: 

“Thiết kế hệ thống thiết bị sấy băng tải để sấy khoai tây cắt lát với năng suất 100 kg sản phẩm/h ”

2. Các số liệu ban đầu 

- Vật liệu: Khoai tây cắt lát

- Độ ẩm vật liệu vào                 : W1 = 80%

- Độ ẩm vật liệu ra                    : W2 = 7%

- Nhiệt độ tác nhân sấy vào      : t1 = 75°C

- Nhiệt độ tác nhân sấy ra       : t2 = 40°C

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

- Nhiệm vụ thiết kế

- Mục lục

- Lời mở đầu

- Chương 1. Tổng quan

- Chương 2. Cân bằng vật liệu

- Chương 3. Cân bằng nhiệt lượng và tính toán thiết bị chính 

- Chương 4. Tính toán thiết bị phụ

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục

4. Bản vẽ 

- 1 bản vẽ hệ thống thiết bị. Khổ A3 đính kèm trong bản thuyết minh.

- 1 bản vẽ hệ thống thiết bị. Khổ A1


LINK DOWNLOAD

 


1. Tên đề tài: 

“Thiết kế hệ thống thiết bị sấy băng tải để sấy khoai tây cắt lát với năng suất 100 kg sản phẩm/h ”

2. Các số liệu ban đầu 

- Vật liệu: Khoai tây cắt lát

- Độ ẩm vật liệu vào                 : W1 = 80%

- Độ ẩm vật liệu ra                    : W2 = 7%

- Nhiệt độ tác nhân sấy vào      : t1 = 75°C

- Nhiệt độ tác nhân sấy ra       : t2 = 40°C

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

- Nhiệm vụ thiết kế

- Mục lục

- Lời mở đầu

- Chương 1. Tổng quan

- Chương 2. Cân bằng vật liệu

- Chương 3. Cân bằng nhiệt lượng và tính toán thiết bị chính 

- Chương 4. Tính toán thiết bị phụ

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục

4. Bản vẽ 

- 1 bản vẽ hệ thống thiết bị. Khổ A3 đính kèm trong bản thuyết minh.

- 1 bản vẽ hệ thống thiết bị. Khổ A1


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: