SÁCH - Giáo trình Kiểm toán tài chính (Nguyễn Quang Quynh & Ngô Trí Tuệ Cb)

 


Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

 

Cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính lần này được chia thành 18 chương, lần lượt dẫn dắt bạn đọc từ những khái niệm tổng quan nhất về kiểm toán tài chính, đến kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Hy vọng cuốn sách là tài liệu bổ ích cho sinh viên học tập và nghiên cứu. 


NỘI DUNG:PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH


Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán


Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính


Chương thứ ba: Bằng chứng kiểm toán


Chương thứ tư: Đánh giá kiểm soát nội bộ


Chương thứ năm: Xây dựng kế hoạch kiểm toán


Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán


Chương thứ bảy: Kết thúc kiểm toán


Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên


PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU


Chương thứ chín: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền


Chương thứ mười: Kiểm toán chu trình mau hàng và thanh toán


Chương thứ mười một: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho


Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên


Chương mười ba: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn


Chương mười bốn: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn


Chương mười năm: Kiểm toán tiền


Chương mười sáu: Kiểm toán báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh


Chương mười bảy: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành


Chương mười tám: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

 

Cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính lần này được chia thành 18 chương, lần lượt dẫn dắt bạn đọc từ những khái niệm tổng quan nhất về kiểm toán tài chính, đến kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Hy vọng cuốn sách là tài liệu bổ ích cho sinh viên học tập và nghiên cứu. 


NỘI DUNG:PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH


Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán


Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính


Chương thứ ba: Bằng chứng kiểm toán


Chương thứ tư: Đánh giá kiểm soát nội bộ


Chương thứ năm: Xây dựng kế hoạch kiểm toán


Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán


Chương thứ bảy: Kết thúc kiểm toán


Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên


PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU


Chương thứ chín: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền


Chương thứ mười: Kiểm toán chu trình mau hàng và thanh toán


Chương thứ mười một: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho


Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên


Chương mười ba: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn


Chương mười bốn: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn


Chương mười năm: Kiểm toán tiền


Chương mười sáu: Kiểm toán báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh


Chương mười bảy: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành


Chương mười tám: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: