Báo cáo thực hành công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát

 


Bia  là  s ản  phẩm  thực  phẩm,  thuộc  loại  đ ồ uống  có  độ  cồn  thấp,  thu  nhận  bằng  cách  lên men rượ u  ở  nhiệt đ ộ  thấp. Bia  có tính cảm quan rất  hấp  dẫn con người:  hương thơm đ ặc trưng, có  v ị  đắng  dịu,  lớ p  bột  trắng  mị n,  hàm  lượ ng CO2  khá cao giúp con người giải khát khi   uố ng. Ngoài ra, bia là thứ  đồ  uống có độ  dinh  dưỡ ng và tiêu hoá cao. Vì bia có đ ộ rượ u nhẹ  và có tính giải  khát  cao được nhiều người ưa chuộng. 


NỘI DUNG:


Chương 1: SẢN XUẤT BIA  .............................................................................................  3

Bài 1: THỦY PHÂN TINH BỘT  ..................................................................................  3

Bài 2: NẤU HOUBLON VỚI D Ị CH THỦY PHÂN  ................................................  13

Bài 3: LÊN MEN BIA  ...............................................................................................  21

Chương 2: SẢN XUẤT RƯỢU  .....................................................................................  31

Bài 1: SẢN XUẤT RƯỢU TỪ  TRÁI CÂY  ..............................................................  31

BÀI 2:SẢN XUẤT RƯỢU TỪ  TINH BỘT  ..............................................................  42

BÀI 3: CHƯNG CẤT RƯỢU......................................................................................  51

CHƯƠNG 3: SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT   ..........................................................  59

BÀI 1: SẢN XUẤT NƯỚC BÃO HÒA CO2   ............................................................  59

Bài 2: SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT PHA CHẾ  ................................................  68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................  77


LINK DOWNLOAD

 


Bia  là  s ản  phẩm  thực  phẩm,  thuộc  loại  đ ồ uống  có  độ  cồn  thấp,  thu  nhận  bằng  cách  lên men rượ u  ở  nhiệt đ ộ  thấp. Bia  có tính cảm quan rất  hấp  dẫn con người:  hương thơm đ ặc trưng, có  v ị  đắng  dịu,  lớ p  bột  trắng  mị n,  hàm  lượ ng CO2  khá cao giúp con người giải khát khi   uố ng. Ngoài ra, bia là thứ  đồ  uống có độ  dinh  dưỡ ng và tiêu hoá cao. Vì bia có đ ộ rượ u nhẹ  và có tính giải  khát  cao được nhiều người ưa chuộng. 


NỘI DUNG:


Chương 1: SẢN XUẤT BIA  .............................................................................................  3

Bài 1: THỦY PHÂN TINH BỘT  ..................................................................................  3

Bài 2: NẤU HOUBLON VỚI D Ị CH THỦY PHÂN  ................................................  13

Bài 3: LÊN MEN BIA  ...............................................................................................  21

Chương 2: SẢN XUẤT RƯỢU  .....................................................................................  31

Bài 1: SẢN XUẤT RƯỢU TỪ  TRÁI CÂY  ..............................................................  31

BÀI 2:SẢN XUẤT RƯỢU TỪ  TINH BỘT  ..............................................................  42

BÀI 3: CHƯNG CẤT RƯỢU......................................................................................  51

CHƯƠNG 3: SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT   ..........................................................  59

BÀI 1: SẢN XUẤT NƯỚC BÃO HÒA CO2   ............................................................  59

Bài 2: SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT PHA CHẾ  ................................................  68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................  77


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: