Mỹ học - cái đẹp trong kiến trúc A. CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

I. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Bước tiến của lịch sử.

An cư  2. và lạc nghiệp

3. Vật tế lễ, thờ phụng

II. Ý NGHĨA CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Ngh 1. ĩa hẹp và nghĩa rộng

Ba  2. loại giải thích

3. Giải thích về cái đẹp trong kiến trúc

III. ĐẶC TÍNH CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Nương  1. tựa và thần túy

2. Trừu tượng và tượng trưng

3. Sự khác biệt và tương đồng

IV. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Từ cái đẹp cổ điển đến cái đẹp kỹ thuật

2. Ngã tư đường

Dao  3. động của cái đẹp

V. NGUYÊN TẮC CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Phép đối xứng bổ sung lẫn nhau

2. Hữu pháp - Vô pháp

3. Chỗ ở hợp tình hợp lý

VI. HÌNH THÁI CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Cái đẹp trong tạo hình kiến trúc

2. Cái đẹp trong không gian kiến trúc

3. Cái đẹp trong môi trường kiến trúc

VII. CƠ CHẾ CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Tâm  1. lý mỹ cảm kiến trúc

2. Cầu nối thẩm mý kiến trúc

Ngh 3. ệ thuật kiến trúc và tri thị giác

VIII. KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP

1. Kiến trúc là thành viên trong Gia tộc Nghệ thuật

2. Phẩm cách nghệ thuật của cái đẹp trong kiến trúc

3. “Đẹp và xấu” của nghệ thuật kiến trúc

IX. CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC THỜI KÌ HIỆN NAY

B. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC 

VÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT KHÁC


LINK DOWNLOAD A. CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

I. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Bước tiến của lịch sử.

An cư  2. và lạc nghiệp

3. Vật tế lễ, thờ phụng

II. Ý NGHĨA CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Ngh 1. ĩa hẹp và nghĩa rộng

Ba  2. loại giải thích

3. Giải thích về cái đẹp trong kiến trúc

III. ĐẶC TÍNH CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Nương  1. tựa và thần túy

2. Trừu tượng và tượng trưng

3. Sự khác biệt và tương đồng

IV. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Từ cái đẹp cổ điển đến cái đẹp kỹ thuật

2. Ngã tư đường

Dao  3. động của cái đẹp

V. NGUYÊN TẮC CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Phép đối xứng bổ sung lẫn nhau

2. Hữu pháp - Vô pháp

3. Chỗ ở hợp tình hợp lý

VI. HÌNH THÁI CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

1. Cái đẹp trong tạo hình kiến trúc

2. Cái đẹp trong không gian kiến trúc

3. Cái đẹp trong môi trường kiến trúc

VII. CƠ CHẾ CỦA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC

Tâm  1. lý mỹ cảm kiến trúc

2. Cầu nối thẩm mý kiến trúc

Ngh 3. ệ thuật kiến trúc và tri thị giác

VIII. KIẾN TRÚC LÀ NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP

1. Kiến trúc là thành viên trong Gia tộc Nghệ thuật

2. Phẩm cách nghệ thuật của cái đẹp trong kiến trúc

3. “Đẹp và xấu” của nghệ thuật kiến trúc

IX. CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC THỜI KÌ HIỆN NAY

B. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP TRONG KIẾN TRÚC 

VÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT KHÁC


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: