Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết xuất Rotundin từ củ Bình vôi

 


NỘI DUNG:


1.1. Cây bình vôi 2

1.1.1. Đặc điểm thực vật 2

1.1.2. Phân bố và sinh thái 4

1.1.3. Bộ phận dùng và chế biến 6

1.1.4. Thành phần hóa học 6

1.1.5. ứng dụng của củ bình vôi 7

1.2. Sản phẩm - rotundin 8

1.2.1. Công thức hóa học và tính chất 8

1.2.2. Định tính và định lượng 9

1.2.3. Tác dụng dược lý và ứng dụng 9

1.2.4. Một số chế phẩm có rotundin 10

1.3. Chiết xuất rotundin từ củ bình vôi 11

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚXJ

2.1. Nguyên vật liệu, thiết bị

2.1.1. Nguyên liệu 12

2.1.2. Hóa chất, dung môi

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ 12

2.2. Nội dung nghiên cứu 12

2.2.1. Nghiên cứu lựa chọn dung môi chiết xuất

2.2.2. Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiết 13

2.2.3. Nghiên cứu lựa chọn số lần chiết 13

MỤC LỤC

2.3. Phương pháp thực nghiệm 13

2.3.1. Phương pháp định lượng 13

2.3.2. Phương pháp chiết xuất 15

Chương 3. THựC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 21

3.1. Định lượng rotundin trong dược liệu củ bình vôi

3.2. Lựa chọn dung môi chiết xuất 21

3.2.1. Tiến hành phưoTig pháp chiết với dung môi là nước acid

3.2.2. Tiến hành phương pháp chiết với dung môi là ethanol 96® 23

3.2.3. Tiến hành phương pháp chiết với dung môi là dầu hỏa 25

3.2.4. Bàn luận 29

3.3. Lựa chọn nhiệt độ chiết 30

3.4. Lựa chọn số lần chiết 33

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XƯẨT 37

Kết luận 37

Đề xuất 37LINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:


1.1. Cây bình vôi 2

1.1.1. Đặc điểm thực vật 2

1.1.2. Phân bố và sinh thái 4

1.1.3. Bộ phận dùng và chế biến 6

1.1.4. Thành phần hóa học 6

1.1.5. ứng dụng của củ bình vôi 7

1.2. Sản phẩm - rotundin 8

1.2.1. Công thức hóa học và tính chất 8

1.2.2. Định tính và định lượng 9

1.2.3. Tác dụng dược lý và ứng dụng 9

1.2.4. Một số chế phẩm có rotundin 10

1.3. Chiết xuất rotundin từ củ bình vôi 11

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚXJ

2.1. Nguyên vật liệu, thiết bị

2.1.1. Nguyên liệu 12

2.1.2. Hóa chất, dung môi

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ 12

2.2. Nội dung nghiên cứu 12

2.2.1. Nghiên cứu lựa chọn dung môi chiết xuất

2.2.2. Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiết 13

2.2.3. Nghiên cứu lựa chọn số lần chiết 13

MỤC LỤC

2.3. Phương pháp thực nghiệm 13

2.3.1. Phương pháp định lượng 13

2.3.2. Phương pháp chiết xuất 15

Chương 3. THựC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 21

3.1. Định lượng rotundin trong dược liệu củ bình vôi

3.2. Lựa chọn dung môi chiết xuất 21

3.2.1. Tiến hành phưoTig pháp chiết với dung môi là nước acid

3.2.2. Tiến hành phương pháp chiết với dung môi là ethanol 96® 23

3.2.3. Tiến hành phương pháp chiết với dung môi là dầu hỏa 25

3.2.4. Bàn luận 29

3.3. Lựa chọn nhiệt độ chiết 30

3.4. Lựa chọn số lần chiết 33

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XƯẨT 37

Kết luận 37

Đề xuất 37LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: