ANANAS - PT VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA THƯƠNG HIỆU ANANAS

 


NỘI DUNG:


I. Giới thiệu sơ lược về Ananas 1

1. Công ty 1

2. Sản phẩm 2

II. Khách hàng mục tiêu 2

1. Phân khúc khách hàng hiện tại (end-user) 2

2. Phân khúc nhu cầu khách hàng về kênh phân phối 3

2.1. Đối tượng nghiên cứu 3

2.2. Phương pháp nghiên cứu 3

2.3. Kết quả nghiên cứu 4

III. Kênh phân phối của công ty 5

1. Chức năng kênh phân phối 5

2. Dịch vụ phân phối của các thành viên trong kênh 7

3. Khoảng cách dịch vụ của thành viên trong kênh 10

IV. Đề xuất giải pháp 12

1. Giải pháp cải thiện kênh phân phối hiện tại 12

2. Đề xuất xây dựng kênh phân phối mới 15

2.1. Các kênh tiềm năng 15

2.2. Đề xuất 16

3. Xây dựng kênh phân phối đa kênh (Omni-Channel) 17

4. Giải pháp xử lý xung đột trong kênh phân phối 19

5. Giải pháp khắc phục xung đột trong kênh phân phối ananas 20

V. Kết luận 21


LINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:


I. Giới thiệu sơ lược về Ananas 1

1. Công ty 1

2. Sản phẩm 2

II. Khách hàng mục tiêu 2

1. Phân khúc khách hàng hiện tại (end-user) 2

2. Phân khúc nhu cầu khách hàng về kênh phân phối 3

2.1. Đối tượng nghiên cứu 3

2.2. Phương pháp nghiên cứu 3

2.3. Kết quả nghiên cứu 4

III. Kênh phân phối của công ty 5

1. Chức năng kênh phân phối 5

2. Dịch vụ phân phối của các thành viên trong kênh 7

3. Khoảng cách dịch vụ của thành viên trong kênh 10

IV. Đề xuất giải pháp 12

1. Giải pháp cải thiện kênh phân phối hiện tại 12

2. Đề xuất xây dựng kênh phân phối mới 15

2.1. Các kênh tiềm năng 15

2.2. Đề xuất 16

3. Xây dựng kênh phân phối đa kênh (Omni-Channel) 17

4. Giải pháp xử lý xung đột trong kênh phân phối 19

5. Giải pháp khắc phục xung đột trong kênh phân phối ananas 20

V. Kết luận 21


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: