Nghiên cứu kĩ thuật gieo ươm các xuất xứ thanh hóa và phú yên của loài sâm bố chính (abelmoschus sagittifolius (kurz) merr ) tại thừa thiên huếSâm bố chính (SBC) là loài cây dược liệu quý, mọc hoang dại, điều kiện sinh thái thích hợp của loài này thường là nơi nhiều ánh sáng, cây thích nghi với nhiều loại đất như mùn, đất pha cát, đất phù sa ven sông... sinh trưởng và phát triển mạnh trọng mùa mưa ẩm. Cây thường được người dân khai thác sử dụng như một loài Nhân Sâm Việt Nam và ít được chú ý phát triển gây trồng. Sâm bố chính có nhiều xuất xứ khác nhau tương ứng với các đặc điểm hình thái khác nhau.

Đề tài “Nghiên cứu kĩ thuật gieo ươm các xuất xứ Thanh Hóa và Phú Yên của loài Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) tại Thừa Thiên Huế”  nhằm đưa ra các thông số kĩ thuật trong nhân giống bằng hạt của 2 xuất xứ của loài SBC & thử nghiệm gây trồng trong điều kiện gieo ươm làm cơ sở đề xuất giải pháp nhân giống & gây trồng loài cây này phục vụ cho hoạt động phát triển mô hình trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Đề tài sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm: (1) Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ & thời gian đến tỷ lệ nảy mầm trong quá trình xử lý hạt giống SBC cả hai xuất xứ: Bố trí 6 công thức, mỗi công thức sử dụng 100 hạt, ngâm ở các mức thời gian là 12h, 24h với các mức nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 2 sôi 3 lạnh và 3 sôi 2 lạnh. (2) Thí nghiệm ảnh hưởng hỗn hợp giá thể ruột bầu đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Thanh Hóa: Sử dụng Hỗn hợp [3 ĐPS – 0 Cát – 1 Trấu], Hỗn hợp [3 ĐPS – 1 Cát – 0 Trấu], Hỗn hợp [2 ĐPS – 1 Cát – 1 Trấu] và Hỗn hợp [1 ĐPS – 2 Cát  - 1 Trấu]. (3) Thí nghiệm ảnh hưởng độ che bóng đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Thanh Hóa: Sử dụng các mức ĐCB: 0%, 25%, 50%. (4) Thí nghiệm ảnh hưởng hỗn hợp giá thể ruột bầu đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Phú Yên:  Sử dụng Hỗn hợp [60% ĐPS, 20% Xơ dừa, 0% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân], Hỗn hợp [40% ĐPS, 20% Xơ dừa, 20% Cát, 10% PC,9% PVS, 1% Lân], Hỗn hợp [20% ĐPS, 40% Xơ dừa, 20% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân] và Hỗn hợp [60% ĐPS, 20% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân]. (5) Thí nghiệm ảnh hưởng độ che bóng đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Phú Yên: Sử dụng các mức ĐCB: 0%, 25%, 50%.

Các thí nghiệm (2), (3), (4), (5) là các thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, sử dụng 3 lần lặp cho mỗi công thức thí nghiệm, 35-40 cây cho mỗi lần lặp. Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel và SPSS.


LINK DOWNLOADSâm bố chính (SBC) là loài cây dược liệu quý, mọc hoang dại, điều kiện sinh thái thích hợp của loài này thường là nơi nhiều ánh sáng, cây thích nghi với nhiều loại đất như mùn, đất pha cát, đất phù sa ven sông... sinh trưởng và phát triển mạnh trọng mùa mưa ẩm. Cây thường được người dân khai thác sử dụng như một loài Nhân Sâm Việt Nam và ít được chú ý phát triển gây trồng. Sâm bố chính có nhiều xuất xứ khác nhau tương ứng với các đặc điểm hình thái khác nhau.

Đề tài “Nghiên cứu kĩ thuật gieo ươm các xuất xứ Thanh Hóa và Phú Yên của loài Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) tại Thừa Thiên Huế”  nhằm đưa ra các thông số kĩ thuật trong nhân giống bằng hạt của 2 xuất xứ của loài SBC & thử nghiệm gây trồng trong điều kiện gieo ươm làm cơ sở đề xuất giải pháp nhân giống & gây trồng loài cây này phục vụ cho hoạt động phát triển mô hình trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Đề tài sử dụng phương pháp bố trí thí nghiệm: (1) Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ & thời gian đến tỷ lệ nảy mầm trong quá trình xử lý hạt giống SBC cả hai xuất xứ: Bố trí 6 công thức, mỗi công thức sử dụng 100 hạt, ngâm ở các mức thời gian là 12h, 24h với các mức nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 2 sôi 3 lạnh và 3 sôi 2 lạnh. (2) Thí nghiệm ảnh hưởng hỗn hợp giá thể ruột bầu đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Thanh Hóa: Sử dụng Hỗn hợp [3 ĐPS – 0 Cát – 1 Trấu], Hỗn hợp [3 ĐPS – 1 Cát – 0 Trấu], Hỗn hợp [2 ĐPS – 1 Cát – 1 Trấu] và Hỗn hợp [1 ĐPS – 2 Cát  - 1 Trấu]. (3) Thí nghiệm ảnh hưởng độ che bóng đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Thanh Hóa: Sử dụng các mức ĐCB: 0%, 25%, 50%. (4) Thí nghiệm ảnh hưởng hỗn hợp giá thể ruột bầu đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Phú Yên:  Sử dụng Hỗn hợp [60% ĐPS, 20% Xơ dừa, 0% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân], Hỗn hợp [40% ĐPS, 20% Xơ dừa, 20% Cát, 10% PC,9% PVS, 1% Lân], Hỗn hợp [20% ĐPS, 40% Xơ dừa, 20% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân] và Hỗn hợp [60% ĐPS, 20% Cát, 10% PC, 9% PVS, 1% Lân]. (5) Thí nghiệm ảnh hưởng độ che bóng đến quá trình sinh trưởng & phát triển của cây SBC xuất xứ Phú Yên: Sử dụng các mức ĐCB: 0%, 25%, 50%.

Các thí nghiệm (2), (3), (4), (5) là các thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, sử dụng 3 lần lặp cho mỗi công thức thí nghiệm, 35-40 cây cho mỗi lần lặp. Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm Excel và SPSS.


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: