BÁO CÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TÂY NINHKhí hậu có vai trò rất quan trọng trong các hệ sinh thái vì nó là điều kiện thích nghi để các sinh vật tồn tại và phát triển. Dòng chảy sông ngòi là sản phẩm của khí hậu. Do vậy việc đánh giá khí hậu, thủy văn là hai mặt của một vấn đề. Công việc đó phải thường xuyên và lâu dài vì các yếu tố của chúng biến động mạnh theo thời gian và không gian.

Để phục vụ cho mục đích quy hoạch phát triển nông – lâm - ngư nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh nhà trong những năm tới thì việc điều tra đánh giá đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Tây Ninh là rất quan trọng và cần thiết.

Xác định tầm quan trọng của vấn đề trên Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh kết hợp với Phân viện KTTV&MT phía Nam biên soạn cuốn sách: “ Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Tây Ninh” sẽ đáp ứng được các yêu cầu của các đơn vị ngành cơ quan và cán bộ nghiên cứu trong tỉnh. 

Nhân đây, Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học tỉnh, sự cộng tác nhiệt tình của Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam, đặc biệt là tiến sĩ Bùi Đức Tuấn, các cơ quan hữu quan các nhà khoa học và các cộng tác viên.

Trong quá trình biên soạn các tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp. Đặc biệt các ý kiến của TS. Phùng Chí Sỹ, PGS.TS Hoàng Hưng, TS. Lê Mực đã làm tăng nhiều chất lượng cuốn sách này. 


NỘI DUNG:


MỤC LỤC.. I

DANH MỤC HÌNH III

DANH MỤC BẢNG VII

LỜI NÓI ĐẦU XI

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ XII

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 1

1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 1

1.1.1. Vị trí địa lý 1

1.1.2. Địa hình 1

1.1.3. Địa chất 3

1.1.4. Thổ nhưỡng 3

1.1.5. Thảm phủ thực vật 4

1.1.6. Dân sinh kinh tế 4

1.2. TÌNH HÌNH SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 8

1.2.1. Số liệu thực đo 8

1.2.2. Số liệu tính toán 9

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TÂY NINH 11

2.1. SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU TÂY NINH 11

2.1.1. Bức xạ mặt trời 11

2.1.2. Hoàn lưu khí quyển 12

2.1.3. Hoàn cảnh địa lý 14

2.2. CÁC DẠNG HÌNH THẾ THỜI TIẾT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂY NINH 14

2.3. SỰ PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU 18

2.3.1. Phân bố nhiệt độ 18

2.3.2. Phân bố gió 36

2.3.3. Đặc trưng mưa 43

2.3.4. Đặc trưng độ ẩm 69

2.3.5. Phân bố các yếu tố khác 73

2.4. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TÂY NINH VỚI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ… 77

2.4.1. Vị trí địa lý 77

2.4.2. So sánh đặc điểm khí hậu Tây Ninh với vùng Đông Nam Bộ 78

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN 84

3.1. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI 84

3.1.1. Mạng lưới sông ngòi 84

3.1.2. Đặc điểm hệ thống công trình thủy lợi trong tỉnh 88

3.2. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC 91

3.2.1. Dòng chảy năm 91

3.2.2. Dòng chảy mùa lũ 101

3.2.3. Dòng chảy mùa cạn 104

3.3. ĐẶC ĐIỂM MỰC NƯỚC SÔNG 108

3.3.1. Mực nước trung bình tháng và năm 108

3.3.2. Mực nước cao nhất tháng, năm 111

3.3.3. Mực nước thấp nhất năm, thấp nhất tháng 114

3.4. CHẤT LƯỢNG NƯỚC 117

3.4.1. Chất lượng nước mặt 118

3.4.2. Chất lượng nước ngầm 129

3.4.3. Chất lượng nước hồ Dầu Tiếng 131

CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THỦY VĂN TỈNH TÂY NINH 135

4.1. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 135

4.2. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 136

4.3. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TÂY NINH 138

4.3.1. Xu thế nhiệt độ 138

4.3.2. Xu thế lượng mưa 140

4.3.3. Xu thế dòng chảy 142

4.3.4. Mực nước biển dâng 142

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145

TÀI LIỆU THAM KHẢO 151


LINK DOWNLOADKhí hậu có vai trò rất quan trọng trong các hệ sinh thái vì nó là điều kiện thích nghi để các sinh vật tồn tại và phát triển. Dòng chảy sông ngòi là sản phẩm của khí hậu. Do vậy việc đánh giá khí hậu, thủy văn là hai mặt của một vấn đề. Công việc đó phải thường xuyên và lâu dài vì các yếu tố của chúng biến động mạnh theo thời gian và không gian.

Để phục vụ cho mục đích quy hoạch phát triển nông – lâm - ngư nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh nhà trong những năm tới thì việc điều tra đánh giá đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Tây Ninh là rất quan trọng và cần thiết.

Xác định tầm quan trọng của vấn đề trên Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh kết hợp với Phân viện KTTV&MT phía Nam biên soạn cuốn sách: “ Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Tây Ninh” sẽ đáp ứng được các yêu cầu của các đơn vị ngành cơ quan và cán bộ nghiên cứu trong tỉnh. 

Nhân đây, Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học tỉnh, sự cộng tác nhiệt tình của Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam, đặc biệt là tiến sĩ Bùi Đức Tuấn, các cơ quan hữu quan các nhà khoa học và các cộng tác viên.

Trong quá trình biên soạn các tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp. Đặc biệt các ý kiến của TS. Phùng Chí Sỹ, PGS.TS Hoàng Hưng, TS. Lê Mực đã làm tăng nhiều chất lượng cuốn sách này. 


NỘI DUNG:


MỤC LỤC.. I

DANH MỤC HÌNH III

DANH MỤC BẢNG VII

LỜI NÓI ĐẦU XI

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ XII

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 1

1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 1

1.1.1. Vị trí địa lý 1

1.1.2. Địa hình 1

1.1.3. Địa chất 3

1.1.4. Thổ nhưỡng 3

1.1.5. Thảm phủ thực vật 4

1.1.6. Dân sinh kinh tế 4

1.2. TÌNH HÌNH SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 8

1.2.1. Số liệu thực đo 8

1.2.2. Số liệu tính toán 9

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TÂY NINH 11

2.1. SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU TÂY NINH 11

2.1.1. Bức xạ mặt trời 11

2.1.2. Hoàn lưu khí quyển 12

2.1.3. Hoàn cảnh địa lý 14

2.2. CÁC DẠNG HÌNH THẾ THỜI TIẾT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂY NINH 14

2.3. SỰ PHÂN BỐ CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU 18

2.3.1. Phân bố nhiệt độ 18

2.3.2. Phân bố gió 36

2.3.3. Đặc trưng mưa 43

2.3.4. Đặc trưng độ ẩm 69

2.3.5. Phân bố các yếu tố khác 73

2.4. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TÂY NINH VỚI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ… 77

2.4.1. Vị trí địa lý 77

2.4.2. So sánh đặc điểm khí hậu Tây Ninh với vùng Đông Nam Bộ 78

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN 84

3.1. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI 84

3.1.1. Mạng lưới sông ngòi 84

3.1.2. Đặc điểm hệ thống công trình thủy lợi trong tỉnh 88

3.2. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC 91

3.2.1. Dòng chảy năm 91

3.2.2. Dòng chảy mùa lũ 101

3.2.3. Dòng chảy mùa cạn 104

3.3. ĐẶC ĐIỂM MỰC NƯỚC SÔNG 108

3.3.1. Mực nước trung bình tháng và năm 108

3.3.2. Mực nước cao nhất tháng, năm 111

3.3.3. Mực nước thấp nhất năm, thấp nhất tháng 114

3.4. CHẤT LƯỢNG NƯỚC 117

3.4.1. Chất lượng nước mặt 118

3.4.2. Chất lượng nước ngầm 129

3.4.3. Chất lượng nước hồ Dầu Tiếng 131

CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THỦY VĂN TỈNH TÂY NINH 135

4.1. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 135

4.2. CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 136

4.3. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TÂY NINH 138

4.3.1. Xu thế nhiệt độ 138

4.3.2. Xu thế lượng mưa 140

4.3.3. Xu thế dòng chảy 142

4.3.4. Mực nước biển dâng 142

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145

TÀI LIỆU THAM KHẢO 151


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: