SÁCH SCAN - Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong MATLAB (Ths Nguyễn Hoàng Hải & Các TG)

 


Ý tưởng cơ bản của biến đổi Wavelet là phân tích tín hiệu thành tổng các tín hiệu đồng dạng có tỷ lệ và thời gian trễ khác nhau. Tín hiệu Wavelet là các hàm toán học chia tín hiệu thành các thành phần tần số khác nhau và nghiên cứu từng thành phần với một độ phân giải phù hợp với tỷ lệ của nó. Khi phân tích các tín hiệu trong trạng thái vật lý thực, Wavelet cũng mở ra cho các nhà kỹ thuật một phương pháp nghiên cứu tín hiệu mới, không chỉ dựa trên các hàm sin,và cos mà còn có thể dùng các hàm khác giúp làm rõ các loại tín hiệu đặc thù. Chính vì thế, cùng với sự kết hợp các kết quả nghiên cứu của các ngành học như toán học,.....chỉ trong vòng 20 năm phát triển, Wavelet đã có nhiều ứng dụng phát triển.


NỘI DUNG:


Công Cụ Phân Tích Wavelet Và Ứng Dụng Trong Matlab (Dùng Cho Sinh Viên Ngành CNTT và ĐTVT) gồm 8 chương:

Chương 1: Wavelet - Công cụ phân tích mới.

Chương 2: Sử dụng hộp công cụ Wavelet.

Chương 3: Các ứng dụng của Wavelet.

Chương 4: Các ví dụ và các trường hợp nghiên cứu.

Chương 5: Sử dụng Wavelet gói.

Chương 6: Các khái niệm nâng cao.

Chương 7: Tạo các Wavelet cá nhân.

Chương 8: Tham khảo các hàm.

Phụ lục A: Tham khảo giao diện đồ họa.

Phụ lục B: Lập trình hướng đối tượng.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Ý tưởng cơ bản của biến đổi Wavelet là phân tích tín hiệu thành tổng các tín hiệu đồng dạng có tỷ lệ và thời gian trễ khác nhau. Tín hiệu Wavelet là các hàm toán học chia tín hiệu thành các thành phần tần số khác nhau và nghiên cứu từng thành phần với một độ phân giải phù hợp với tỷ lệ của nó. Khi phân tích các tín hiệu trong trạng thái vật lý thực, Wavelet cũng mở ra cho các nhà kỹ thuật một phương pháp nghiên cứu tín hiệu mới, không chỉ dựa trên các hàm sin,và cos mà còn có thể dùng các hàm khác giúp làm rõ các loại tín hiệu đặc thù. Chính vì thế, cùng với sự kết hợp các kết quả nghiên cứu của các ngành học như toán học,.....chỉ trong vòng 20 năm phát triển, Wavelet đã có nhiều ứng dụng phát triển.


NỘI DUNG:


Công Cụ Phân Tích Wavelet Và Ứng Dụng Trong Matlab (Dùng Cho Sinh Viên Ngành CNTT và ĐTVT) gồm 8 chương:

Chương 1: Wavelet - Công cụ phân tích mới.

Chương 2: Sử dụng hộp công cụ Wavelet.

Chương 3: Các ứng dụng của Wavelet.

Chương 4: Các ví dụ và các trường hợp nghiên cứu.

Chương 5: Sử dụng Wavelet gói.

Chương 6: Các khái niệm nâng cao.

Chương 7: Tạo các Wavelet cá nhân.

Chương 8: Tham khảo các hàm.

Phụ lục A: Tham khảo giao diện đồ họa.

Phụ lục B: Lập trình hướng đối tượng.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: